تحقیق و پروژه

دانلود روانشناسی کار 2021

دانلود روانشناسی کار 2021

دانلود روانشناسی کار 2021

لینک دانلود محصول

دانلود روانشناسی کار 2021

روانشناسی کار

 

فصل اول : مطالعه علمی رفتار وفرایند های ذهنی موجود زنده

تعریف روانشناسی                        رشته های روانشناسی

رشته های بنیادی روانشناسی       روانشناسی یادگیری

روانشناسی شخصیت                    رشته های کاربردی روانشناسی

روانشناسی صنعتی_سازمانی        روانشناسی بهروه وری

هدف های روانشناسی                  سابقه تاریخی روانشناسی

مکاتب بزرگ روانشناسی              روش تحقیق در روانشناسی

فصل دوم: تاریخچه، تعریف و قلمرو روانشناسی  كار

تعریف روانشناسی کار                هدف اصلی روانشناسی کار

قلمرو روانشناسی کار                 کوشش اصلی روانشناسی کار

کوشش اصلی روانشناسی کار    رابطه روانشناسی کار و روانشناسی صنعتی_سازمانی

زمینه كاربرد روانشناسی در محیط كار

فصل سوم : تفاوتهای فردی و شخصیت در كار

تفاوت های فردی                                  وظیفه روانشناس كار در ارتباط با تفاوتهای فردی

منشا تفاوت های فردی                         توریع ویژگی ها

کاربرد منحنی بهنجار                             كاربرد مفاهیم مربوط به تفاوت های فردی

تفاوت در شخصیت                               تعریف شخصیت

رابطه شخصیت و موفقیت در شغل     صفات شخصیتی مهم

صفات وابسته به برونگرایی                صفات وابسته به خویشاوندی

صفات وابسته به وظیفه شناسی          صفات وابسته به ثبات هیجانی

صفات وابسته به صداقت برای تجربه كردن   دیدگاه روانشناسان کار

سایر صفات شخصیتی مهم                              مرجع کنترل

مرجع کنترل درونی                                          رابطه مرجع كنترل و موفقیت شغلی

صداقت و درستکاری                                        هیجان خواهی

حال و هوای عاطفی                                           وضعیت عاطفی مثبت

وضعیت عاطفی منفی

فصل چهارم : رابطه افراد با سازمانها و شخصیتهای دشوار

رابطه ارضای نیاز كاركنان و بقای سازمان    شخصیتهای دشوار یا مشكل ساز در سازمان

ویژگیهای شخصیتهای همه چیزدان              ویژگیهای شخصیتهای منفعل

ویژگیهای شخصیتهای مستبد                       ویژگیهای شخصیتهای بله گو

ویژگیهای شخصیتهای نه گو                         ویژگیهای شخصیتهای شاكی

ویژگیهای شخصیتهای حسود                        نحوه مواجهه و مقابله با شخصیتهای دشوار

فصل پنجم:ماهیت، ساختار و انواع آزمونهای استخدامی

روش انتخاب كاركنان              تعریف آزمون روانی

طبقه بندی آزمونها

1- آزمونهای نوشتاری                                     2- آزمونهای ابزاری

۳- آزمونهای انفرادی                                      4- آزمونهای گروهی

5- آزمونهای هوش، استعداد و پیشرفت       6 – آزمونهای شخصیت

۷- آزمونهای میزان شده                                 8- آزمون های كلامی

ویژگی آزمونهای استاندارد شده

۱-اعتبار         2- پایایی

۳- هنجار

فصل ششم : مفاهیم  و مراحل اجرایی امتحانات استخدامی

مراحل انتخاب كاركنان                                فرایند و رویه های انتخاب علمی كاركنان

مزایای رویه های انتخاب علمی كاركنان       تجزیه شغل

انواع مصاحبه

۱- مصاحبه منظم                                       2- مصاحبه آزاد

شیوه های مصاحبه استخدامی

۱- مصاحبه غیر هدایتی                            2- مصاحبه ساختاری

۳- مصاحبه مرحله ای                                4 – مصاحبه تحت فشار

فصل هفتم : نظریه ها و فنون آموزش كاركنان

تعریف مفاهیم یادگیری                                     تعریف مفاهیم آموزش

مدیران ونظریه های یادگیری                            انواع نظریه های یادگیری

نظریه های محرك- پاسخ                                

 انواع نظریه های محرك- پاسخ

۱- نظریه آزمایش و خطا (نظریه ثورندایك)     نظریه آزمایش و خطا : قانون اثر

۲- نظریه مجاورت (نظریه گوتری)                    3- نظریه شرطی كردن عامل (نظریه اسكینر)

۴- نظریه شرطی شدن كلاسیك (نظریه پاولف)

نظریه های شناختی (گشتالت)

نظریه های شناختی : بینش

نقش مدیران و كارشناسان در آموزش           آموزش و بهبود منابع انسانی

تعریف مفاهیم بهبود منابع انسانی                  مدل ماشین انگارانه

مدل زنده وار انگارانه                                     اصل برنامه آموزش كاركنان

ارزیابی برنامه آموزشی كاركنان                       مراحل ارزیابی برنامه آموزشی

فصل هشتم  :  مفاهیم  و مراحل اجرایی دوره های آموزشی

نكات مهم در طراحی دوره های آموزشی كاركنان

پرسش

پاسخ      

شرح اقدامات اجرای برنامه آموزشی

فصل نهم : نظریه های انگیزش شغلی و پیشرفت

تعریف انگیزش         اجزاء انگیزش

۱- نیروزایی             2- قدرت هدایت كردن

۳- مداومت بخشیدن به رفتار

طبقه بندی انگیزه ها

۱- انگیزه های فیزیولوژیك     2- انگیزه های روانی

۳- انگیزه های اجتماعی

طبقه بندی انگیزه ها. مثال

۱- انگیزه های فیزیولوژیك: گرسنگی و تشنگی

۲- انگیزه های روانی: جلب توجه، رقابت طلبی

۳- انگیزه های اجتماعی: وابستگی به گروه (احساس تعلق)

نظریه های انگیزشی

۱- نظریه سلسله مراتب نیازها(مزلو)

هرم سلسه مراتب نیازها

۲- نظریه سه وجهی آلدرفر

نظریه سه وجهی آلدرفر

۱- نیازهای وجودی     2- نیازهای وابستگی

۳- نیازهای رشد

۳- نظریه موازنه: نظریه نا هماهنگی شناختی(فستینگر)

ناسازگاری اعتقادات         تنش ناسازگاری

نیروزایی تنش                 خلاصه نظریه موازنه                

 نظریه برابری آدامز 

۱- ستاده          2- داده

تعریف ستاده     تعریف داده

۱- برابری داده ها     2- نا برابری داده ها

تنش ناشی از نابرابری داده ها                 

۴- نظریه دو عاملی هرزبرگ

۱- عوامل انگیزشی      2 – عوامل ابقا ( یا بهداشت)

۵- نظریه انتظار(وروم)

۱- نتایج شغلی        2- بردار

۳- وسیله               4- انتظار

۵- نیرو                  6- نظریه انگیزش پیشرفت (مك كللند)

عوامل برانگیزاننده رفتار در كاركنان

فصل دهم : جدول زمانی كار

برنامه جداول ساعات كار فشرده

مزایای جداول كار فشرده

برنامه جداول ساعات كار قابل انعطاف

برنامه پرداخت در اوقات پركار

برنامه تقسیم شغل

برنامه كار در منزل

برنامه كار نوبتی

نقش تفاوتهای فردی در جدول زمانی كار: سنخ زمانی

فصل یازدهم : طراحی محیط كار

تاثیر سروصدا                                     تاثیر موسیقی بر عملكرد كاركنان

درجه حرارت موثر                               تاثیر درجه حرارت بر كار

طراحی محل كار روش فضای باز       روش فضای باز : انواع شیوه ها

ویژگیهای روش فضای باز             

  شیوه های طراحی میزكار

۱- میزكار باز         2- میزكار بسته

فصل دوازدهم : نقش زنان در كار و آثار آن

جنسیت و مدیریت

علل كم رنگ بودن نقش زنان ایران دربهره وری  ملی

علل عدم واگذاری پستهای مدیریت به زنان

علل كمبود نمونه هایی از مدیران موفق زن در سازمانها

فصل سیزدهم : پویا شناسی گروه و رهبری

تعریف مفاهیم گروه                  ویژگیهای گروه

دلایل پیوستن به گروه         

  مراحل شكل گیری و فروپاشی گروه

۱- مرحله شكل گیری             2- مرحله توفانزایی

۳- مرحله هنجارسازی            4- مرحله عمل كردن

۵- مرحله فروپاشی

تعریف مفاهیم اندیشه گروهی                   شرایط وقوع اندیشه گروهی

تعریف مفاهیم به هم پیوستگی گروهی     شرایط تشكیل گروه به هم پیوسته

تعریف مفاهیم تعارض تنش                      تعریف مفاهیم رهبری

ویژگیهای رهبری                                       مفاهیم نفوذ رهبری در گروه

مدلهای رهبری در گروه

۱- مدل صفات شخصیتی               2- مدلهای رفتاری

طبقه بندی رفتارهای رهبری            آشنا كردن با ساختار وظیفه

رابطه ملاحظه و تعیین ساختار وظیفه

۳- مدلهای اقتضایی

 3-1- مدل اقتضایی فیدلر               3-2- مدل مسیر- هدف هاوس

  ۳-۳- مدل هنجاری (وروم و یتون)

فصل چهاردهم : آسیب شناسی فعالیتهای گروهی در كار

موانع فعالیتهای گروهی در ایران

ویژگی مراكز آموزشی معتقد به كار گروهی

روشهای آموزش مشاركت گروهی

فصل پانزدهم : رفتار مصرف كننده و تبلیغات

مفهوم رفتار مصرف كننده                      مفهوم ترغیب زیر آستانه ای

عوامل تعیین كننده دریافت محركها       نظریه گشتالت و تبلیغات

اصول سازماندهی ادراك                       اصل مشابهت

اصل بندش                                            اصل همبستگی شكل و زمینه

تبلیغات و روانكاوی                                 عوامل مورد توجه در تبلیغات

ویژگیهای مصرف كنندگان و تبلیغات       سایر عوامل موثر در تبلیغات

ویژگی شخصیتی مصرف كننده

دانلود روانشناسی کار 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا