تحقیق و پروژه

دانلود جزوه نظریه های جامعه شناسی (مجموعه مددکاری اجتماعی) 2021

دانلود جزوه نظریه های جامعه شناسی (مجموعه مددکاری اجتماعی) 2021

دانلود جزوه نظریه های جامعه شناسی (مجموعه مددکاری اجتماعی) 2021

لینک دانلود محصول

دانلود جزوه نظریه های جامعه شناسی (مجموعه مددکاری اجتماعی) 2021

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی  ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی  

 

 علت پیدایش نظریه های جامعه شناسی : 
سرچشمه ی بینظم و اغتشاش در ساختارهای جامعه فرانسه 
برگرداندن نظم به جامعه 
درشهرنشینی 
صنعتی شدن 
رشدانحراف و بزه کاری 
رشد علم و روشنفکری 
دگرگونیهای مذهبی
نظریه : 
روشی ؛رابطه منطقییب یین دو پدیده که با آزما یشات متعـدد اثبـات شـده بـرای نشـان دادن بخشـی از واقع یـتهـا ی اجتماعی است. 
گفتارها:متغیر مستقل 
اگزیوم ها: متغیر وابسته 
 یینشی:

 

توسلی: هم نگری جامع قضایا ی متعدد  د ر قالب یک مجموعه به هم  ییوسته و منطقی،برا ی تبین بخشی از واقعیت ها ی اجتماعی می باشد. 
ریتزر: ۀنظام دامن گستر دهای از کاف ار ک، ه با یاصل نیتر یایقضا مهم مربوط به زندگی انسان در ارتباط است. 
ریتزر: یک رشته قضا یمرتبط زمکـ یه ینـه را بـرا یتنظـ م دانـش تب، یـی بین و پـ یش ینـ یزنـدگ یاجتمـاع یو ا جـاد
فرضیه های نوین تحقیق فراهم کند . 

 

 مجموعه تست سال های اخیر(مجموعه 1) :
١ – ز یمل منبع اصلی نفاق و وفاق را چه میداند؟
1) ایدئولوژیها 2) تعاملات 3) دولت 4) نظام قشربندی
٢ – مفھوم « ساخت اجتماعی » با كدام یك از گزارهھای زیر بیشتر قابل انطباق است؟
1) یساخت اجتماع یمفهوم ینیع هکاست میتوان آن رابه مجموعه روابط اجتماعی ددبرگر ان .
2) یساخت اجتماع یه چ ربطی به روابط اجتماعی یندارد و با یلکد به از آن جدا شود.
3) یساخت اجتماع مجموع روابط اجتماعی کآش کار است ه به صورت مدل تجلی می دیاب .
 )4 روابط اجتم یاع هیمواد اول ای کاست ه با آنها مد لهای یساخت اجتماع فراهم میشود .
٣ – یساز ك یار زما » از نظر وبر با ش گك یریل ؟
1) ینهادها یجد د و گروه های یاجتماع کحامل اش یال جد د اقتدار و الزامات صورت می یگ رد.
2) گکدر زمان ش یریل ینظام سرما یه دار وابسته، انجام میشود .
3) یبا وجود رهبر یغ کر یار زمایی کو مخالف یار زما انجام میشود .
 )4 کبا ش یست در برتر کنسبت به یار یزما یارث محقق میشود .
٤- مایاز د كدگاه س وبر جامعھ شناسی یچگونھ علم است؟
1) یعلم هک می یخواهد از طر ق تفهم به درك عک ینش اجتما یو معنا یآن دست ابد .
2) یعلم هکه تن قکا ینش منط تبیرا از طر ییق ین مورد بررس قرار میدهد .
3) یعلم تک یکه با یه بر صور آرمان یپد ده ماها به می یگو گید چگونه با ید زند ردک .
 )4 ک نشهای یمنطق یو غ یر منطق ییرا با تب ین واقع ات روشن می ندک .
٥- یتئور ربا ب د متوسط مرتون، یتئور ھكاست :
1) با اصول متوسط یپد دهها لانکرا در سطح میسنجد .
2) یپد دهها را در سطح خرد می سنجد .
3) یپد دهها کرا در سطح لان می سنجد .
 )4 یلکهم از اصول هیما می یگ رد و هم به سطح تجربه نزد یک میشود

 

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر

 

1-گزینه (2) صحیح است . 
2-گزینه (4) صحیح است . 
3-گزینه (1) صحیح است . 
4-گزینه (1) صحیح است . 
5-گزینه (4) صحیح است
Pdfنوع فایل:

 

  سایز: 12.0mb

 

 تعداد صفحه:130

 

دانلود جزوه نظریه های جامعه شناسی (مجموعه مددکاری اجتماعی) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا