تحقیق و پروژه

دانلود مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه، 2021

دانلود مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه، 2021

دانلود مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه، 2021

لینک دانلود محصول

دانلود مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه، 2021

مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه


توضیحات: 32صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه 

از جمله مواردی که منجرب به ابطال اسناد رسمی می گردد، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولا به موجب ماده22 قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده 24 قانون مذکور اصولا پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال،موخر به قانون ثیت قوانینی به تصویب رسیده اند که اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند. البته  تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

……………..

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر

………………..

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری

………………..

4-1-2-1 تعاریف

4-1-2-1-1 احیاء

ماده141 قانون مدنی احیای زمین را  اینگونه تعریف می کند: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب می شود از قبیل: زراعت، درختکاری، بنا ساختن وغیره،  قابل استفاده نمایند» بنابراین اعمال مذکور در ماده141 قانون مدنی حصری نبوده و به عنوان نمونه ذکر گردیده اند و هر دلیلی که عرف آن را آباد کردن بپذیرد می تواند به عنوان احیای زمین پذیرفته شود.

………………

4-1-2-1-2 زمین دایر

………………

4-1-2-1-3 زمین بایر

………………

4-1-2-1-4 زمین موات

………………

4-1-2-2 نظام رسیدگی

……………..

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین

……………..

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون

………………..

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون

……………

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص

………………

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون

……………..

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض

………………

4-1-2-2-7 بار اثباتی

………………

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون

………………….

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت

………………

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر

………………

 

4-1-3-1 تعاریف

4-1-3-1-1 اراضی موات

……………..

4-1-3-2 نظام رسیدگی

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی

………………

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص

……………..

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت

……………..

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری

……………..

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ

……………..

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض

………………

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض

…………….

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت

……………..

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب  و اراضی موقوفه

…………………..

4-2-1 تعاریف

ماده یک آیین نامه تعاریف مربوط به قانون را به شرح ذیل تعریف کرده است:

4-2-1-1 مصلحت وقف

عبارتست از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه  وموقوف علیهم و کلاً رعایت غبطه وقف. از عبارت اخیر مشخص می گردد که قانونگذار مصلحت وقف را منحصر با تأمین نظر واقف و تأمین منافع موقوفه ندانسته و با عبارت« کلاً رعایت غبطه وقف» هر گونه اقدامی که بر خلاف رعایت غبطه وقف باشد را بر خلاف مصلحت وقف دانسته است. امری که هر چند روشن بود ولی با تصریح قانونگذار هر گونه تفسیر محدود شده است.

4-2-1-2 متصرف

………………

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف

……………….

4-2-1-4 مجوز شرعی

………………

4-2-1-5 زارع صاحب نسق

……………..

4-2-2 نظام رسیدگی

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد

………………..

4-2-2 نظام رسیدگی

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد

………………

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون

………………

4-2-2-3 مستثنیات قانون

……………

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر

……………….

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف

……………

منابع  وماخذ

کتب:

  1. جعفری لنگرو دی،  محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق
  2. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر،  “ترمینولو ژی حقوق”، ش2309،ص291

3.  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول،  ثبت املاک،ص46

4.  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم

……………….

……………….

………………

………………

دانلود مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه، 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا