تحقیق و پروژه

دانلود تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل Achieve 2021

دانلود تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل Achieve 2021

دانلود تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل Achieve 2021

لینک دانلود محصول

دانلود تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل Achieve 2021

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل Achieve


چکیده

هدف کلی پژوهش تعیین تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی  می¬باشد. با توجه به‌ اینكه‌ پژوهش‌ حاضر قصد دارد بدون‌ دستكاری در متغیرهای‌ مورد نظر به‌ شرح‌ مفصلی‌ از شاخصهای مدیریت دانش و عملکرد کارکنان بپردازد لذا از روش‌ توصیفی‌ همبستگی استفاده‌ شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانکهای صادرات استان آذربایجان غربی می¬باشد که بر اساس اطلاعات موجود تعداد آنها 1216 نفر می¬باشد. بر اساس‌ فرمول‌ تعیین‌ حجم‌ نمونه‌ كوكران‌ حجم‌ نمونه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ به‌ تعداد 315 نفر انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری رگرسیون استفاده شده است. یافته های تحقیق: استفاده مجدد از دانش برای موقعیتهای کاری مشابه بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.- حذف دانش بی اعتبار بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد. – ایجاد تغییر در شکل دانش بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.- خلق دانش جدید بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.

کلید واژه ها: مدیریت دانش – عملکرد – کارکنان  

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه              3

1-2- بیان مسأله    4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق          6

1-4- اهداف تحقیق             8

1-5- مدل مفهومی تحقیق     9

1-6- فرضیه‏های تحقیق       9

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها           10

1-8- قلمرو تحقیق  12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه          14

2-2- مدیریت دانش 19

2-3- عملکرد       41

2-4- پیشینه عملی تحقیق     60

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه          67

3-2- روش تحقیق  67

3-3- جامعه‌ آماری‌ 67

3-4- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه  67

3-5- روش نمونه گیری       68

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات           68

3-7- روایی و پایایی ابزار سنجش تحقیق           70

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها

4-1- مقدمه          73

4-2- تحلیل توصیفی داده ها  74

4-3-  تحلیل استنباطی داده ها            87

فصل پنجم: نتایج تحقیق

5-1- مقدمه          97

5-2- پیشنهادها      97

5-3- یافته های تحقیق         98

5-4- بحث و نتیجه گیری     100

5-5- محدودیتهای تحقیق      101

5-6- منابع           102

5-7- پیوستها        108

 

عنوان : تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل Achieve

فرمت : doc

تعداد صفحات :109

دانلود تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل Achieve 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا