تحقیق و پروژه

دانلود جزوه اقتصاد سنجی رشته علوم اقتصادی 2021

دانلود جزوه اقتصاد سنجی رشته علوم اقتصادی 2021

دانلود جزوه اقتصاد سنجی رشته علوم اقتصادی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود جزوه اقتصاد سنجی رشته علوم اقتصادی 2021

جزوه ا اقتصاد سنجی رشته علوم اقتصادی

1 کلیات اقتصاد سنجی …………………………………………………………………………………… ……………….8

 2-1 بدست آوردن یپارامترها مدل از داده یها موجود…………………………………………………………………………8

 3-1 آزمون هیفرض ای استخراج یآمار …………………………………………………………………………………… ………8

 4-1 شیپ ینیب ای یپ یشنگر و میتعم یده …………………………………………………………………………………… ..8

 5-1 کاربرد مدل یبرا مقاصد یراهبرد …………………………………………………………………………………… …….9

لیتحل اقتصاد یسنج ……………………………………………………………………………………………………………9

نییتع و حیتصر مدل اقتصاد یسنج …………………………………………………………………………………… ………10

انواع اقتصاد یسنج ……………………………………………………………………………………………………………11

فصل اول: ایرگرس یونه تک معادله یا و روابط یهمبستگ ………………………………………………………. …………….13

بخش اول: تیماه لیتحل یرگرس یون …………………………………………………………………………………… …….13

تفاوت نیب یرگرس ون (Regression) و یهمبستگ (13. ……………………………………………………….(Correlation

اهداف یرگرس ون:………………………………………………………………………………………………………………15

قیتطب خط یرگرس ون به داده یها مورد نظر …………………………………………………………………………………. 16

مفروضات زیآنال یرگرس ون: …………………………………………………………………………………………………….18

آزمون یمعن دار بودن b در خط یرگرس ون: ……………………………………………………………………………………18

حدود یاطم نان در یرگرس ون: …………………………………………………………………………………… …………….21

شیپ ینیب معکوس:……………………………………………………………………………………………………………22

ریتفس توابع یرگرس ون:…………………………………………………………………………………………………………2

1 کلیات اقتصاد سنجی

 1-1 اقتصاد سنجی چیست؟

در لغت سنجش اقتصادی را بعنوان اقتصاد سنجی بیان می کنند که در آن اندازه گیری جزء لاینفک آن مـی باشـد. امـا

همانطور که در تعاریف متعدد آمده است اقتصاد سنجی شامل مباحث دیگری نیز می شود. اقتصاد سـنجی کـاربرد علـم

آمار ریاضی در داده هر اقتصاد جهت فراهم آوردن شواهد تجربی در تایید مدلهای ساخته شده توسـط اقتصـاد ریاضـی و

بدست آوردن نتایج عددی می باشد. به عبارت دیگر اقتصاد سنجی به تحلیل کمی پدیده های اقتصادی و توسعه همپـای

تئوری و مشاهده را توسط روشهای انتخابی به یکدیگر مرتبط شده اند می پردازد.

در اقتصاد سنجی به عنوان علم اجتماعی به کار می رود ابزارهایی همچون تئوری اقتصادی، ریاضـیات و اسـتنتاج آمـاری

جهت تحلیل پدیده های اقتصادی به کار می روند.

 2-1 بدست آوردن پارامترهای مدل از داده های موجود

گام دیگر در تحقیق اقتصاد سنجی بعد از تعیین مدل اقتصاد سنجی، بدست آوردن تخمین (مقادیر عـددی) پارامترهـای

مدل از داده هایی می باشد که توسط آمار دان اقتصادی فراهم شده است.

یسوال که ممکن است در ذهن شما تداعی شود این است که چگونه پارامترهای مدل مورد تخمین قرار می گیرند؟

برای جواب به این سوال باید بگیم که ابزار آماری تحلیل رگرسیون، ابزار اصلی جهـت بدسـت آوردن چنـین تخمینهـایی

محسوب می شود.

 3-1 آزمون فرضیه یا استخراج آماری

پروسه ی تایید یا رد تئوریهای اقتصادی بر مبنای شواهد تجربی بر پایه بخشـی از تئـوری آمـاری بنـام اسـتنتاج آمـاری

(آزمون فرضیه) استوار است.

 4-1 پیش بینی یا پیشنگری و تعمیم دهی

پیش بینی یا تخمین مقادیر وابسته (y) با کمک مقادیر مستقل (x) یا معلوم که با توضیحی مشخص به کار می روند که

در آن روابط ریاضی عامل ایجاد ارتباط بین x و y هستند. مثلاً y=x-1 که با علم و آگاهی از x می تـوان مقـادیر y را

پیش بینی کرد.

اگر اقتصاد دانی تابع مصرف کنز را پیش بینی کرده باشد و تابع ذیل را بدست آورده باشد:

مدل ( )3

y=5/0+0/7x

مخارج مصرفی y و درآمد x برحسب بیلیون دلار اندازه گیری شده اند، فرض کنید که دولت یـک سـطح مخـارج 1060

بیلیون دلاری نرخ بیکاری را در سطح پایین و معتدل مثلاً 5 درصد نگاه دارد. حال با این سوال مواجه می شوید که چـه

سطحی از درآمد x مقدار مورد نظر هدف از مخارج مصرفی را تضمین خواهد کرد؟ اگر مـدل (3) را قابـل قبـول در نظـر

بگیریم می توانیم با حسابی ساده نشان دهیم که:

 1060=5/0+0/7x یا x=1055/0/7=1507 (ًتقریبا)

یعنی یک سطح درآمدی 1507 بیلیون دلاری با فرض MPC=0/7 میزان مخارج معـادل 1060 بیلیـون دلار را موجـب

خواهد شد. ما می توانیم با استفاده از مدل تخمینی قابلیت استفاده جهت مقاصـد کنتـرل و یـا سیاسـتگذاری را بدسـت

آوریم.

نوع فایل:Pdf

 سایز: 8.32mb

تعداد صفحه:218

دانلود جزوه اقتصاد سنجی رشته علوم اقتصادی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا