تحقیق و پروژه

دانلود مقایسه تأثیر کفش های آدیداس و نهرین بر برخی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت نی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم 2021

دانلود مقایسه تأثیر کفش های آدیداس و نهرین بر برخی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت نی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم 2021

دانلود مقایسه تأثیر کفش های آدیداس و نهرین بر برخی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت نی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم 2021

لینک دانلود محصول

دانلود مقایسه تأثیر کفش های آدیداس و نهرین بر برخی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت نی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم 2021

مقایسه تأثیر کفش های آدیداس و نهرین بر برخی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت نی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم

 

دویدن امروزه به عنوان یکی از رایج­ترین فعالیت حرکتی در میان ورزشکاران و افراد جامعه مطرح شده است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تأثیر کفش­های آدیداس و نهرین بر برخی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت­نی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15مرد جوان سالم (با میانگین سنی 27/2±37 سال، قد 39/5±93/180 سانتی‌متر و جرم 84/8±30/85 کیلوگرم)، در شرایط یکسان، با کفشهای نهرین و آدیداس جداگانه عمل دویدن با سرعت کنترل شده را انجام دادند. نیروی عکس العمل زمین شامل حداکثر نیروهای عکس­العمل در دو جهت عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و در نهایت زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن با استفاده ازصفحه نیروسنج اندازه گیری شد. اطلاعات بدست امده با آزمون تی همبسته در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (P<=0.05, Version20).

یافته‌ها: نتایج نشان داد که اگر چه بین دو نوع کفش، در متغیرهای حداکثر نیروهای عکس­العمل عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن، تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (P>0.05)، با وجود این، زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکس­العمل عمودی زمین در کفش آدیداس 8%  بیشتر از کفش نهرین بود (P=0.01).

نتیجه‌گیری نهایی : بین دو نوع کفش آدیداس و نهرین بعنوان کفش های استاندارد و محلی در برخی از نیروهای اعمال شده به پا طی دویدن تفاوتی وجود ندارد. بنابراین کفش نهرین می­تواند با ویژگی­های یکسان جذب نیرو و کاهش ریسک­فاکتورهای آسیبی دویدن با هزینه کمتر برای دوندگان تفریحی پیشنهاد شود.

واژگان کلیدی : کفش آدیداس ـ کفش نهرین- نیروی عکس­العمل زمین- دوندگان تفریحی- سرعت بارگذاری

 

فهرست مطالب

 

چکیده:……………………………………… 1

فصل اول : طرح پژوهش

1-1)مقدمه…………………………………… 4

۱-۲) بیان مسئله……………………………… 5

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش……………………… 7

1-4) اهداف پژوهش:……………………………. 8

1-4-1) اهداف کلی پژوهش:………………………. 8

1-4-2) اهداف جزئی پژوهش………………………. 8

1-5) فرضیه‌های پژوهش………………………….. 9

1-6) محدودیت‌های پژوهش……………………….. 10

1-7) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش…………….. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1) مقدمه…………………………………. 12

2-2-1)مبانی نظری پژوهش………………………. 12

2-2-1-1)مبانی کلی آناتومیکی ناحیه ساق…………. 12

2-2-1-1-1) درشت‌نی ………………………….. 14

2-2-1-1-2) نازک‌نی ………………………….. 17

2- 2- 2 ( بیومکانیک دویدن ……………………. 18

2-2-2-1 ( مراحل دویدن ……………………….. 18

2-2-2-2)الگوی دویدن ………………………… 21

2-2-4)کفش نهرین(آدیبست)……………………… 23

2-2-5) استرس فراکچر ………………………… 24

2-2-6)پیشینه پژوهش………………………….. 38

2-3)نتیجه‌گیری…………………………….. 39

فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

3-1)مقدمه………………………………… 41

3-2)طرح پژوهش و روش پژوهش: ………………… 41

3- 3 ) مشخصات آزمودنی‌ها …………………… 41

3-3-1 ) جامعه و نمونه آماری ……………….. 41

3-3-2) آزمودنی‌ها …………………………. 41

3-3-2-1) شرایط عمومی ورود به آزمون …………. 41

3-4) متغیرهای پژوهش ………………………. 42

3-4-1) متغیر مستقل ……………………….. 42

3-4-2) متغیر وابسته  ……………………… 42

 3-5) پروتکل پژوهش ……………………….. 43

3-6) تجهیزات و ابزار اندازه‌گیری ……………. 44

3-6-1) ابزار اندازه‌گیری قد و وزن آزمودنی‌ها ….. 44

3-6-2) ابزار ثبت متغیرهای سینتیکی ………….. 44

3-6-3) ابزار کنترل سرعت دویدن ……………… 45

3-7) نحوه جمع‌آوری داده‌ها ………………….. 45

3-7-1) کفش‌های موردمطالعه…………………… 46

3-7-1-1)کفش آدیداس………………………… 46

3-7-1-2) کفش نهرین(آدیبست)…………………. 46

3-7-2) ثبت اطلاعات سینتیک…………………… 47

3-7-3) نحوه محاسبه متغیر وابسته…………….. 47

3-8) روش آماری……………………………. 47

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل یافته­های پژوهش

4-1)  مقدمه………………………………….. 49

4-2) توصیف داده­ها…………………………… 49

4-3)  آزمون فرضیه‌های تحقیق…………………….. 51

4-3-1) آزمون فرض اول………………………… 51

4-3-2)   آزمون فرضیه دوم………………………. 52

4-3-3)   آزمون فرضیه سوم ……………………… 53

4-3-3-1) فرض چهارم………………………….. 54

4-3-3-2) فرض پنجم…………………………… 56

4-3-3-3) فرض ششم……………………………. 57

4-3-3-4) فرض هفتم…………………………… 58

4-3-3-4) فرض هشتم…………………………… 59

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

5-1) مقدمه…………………………………. 62

5-2) خلاصه‌ای از نحوه‌ی انجام پژوهش و یافته‌ها…….. 62

5-3) بحث و بررسی……………………………. 63

5-3-1) متغیرهای حداکثر نیروی غیرفعال عمودی و خلفی. 63

5-3-2) متغیرهای سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و خلفی 65

5-3-3) متغیرهای زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و خلفی    65

5-4) نتیجه‌گیری……………………………… 67

5-5) پیشنهاد‌ها……………………………… 68

پیشنهاد‌ها برای جامعه………………………… 68

پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی…………………… 68

منابع……………………………………… 70

چکیده لاتین…………………………………. 75

فهرست جداول

جدول شماره :3-1…………………………….. 42

جدول 4-1: ویژگی‌های دموگرافی آزمودنی‌ها…………. 50

جدول 4-2 مقایسه میانگین و انحراف استاندارد حداکثر نیروی عکس­العمل عمودی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن….. 52

جدول 4-3 مقایسه میانگین و انحراف استاندارد حداکثر نیروی عکس­العمل قدامی- خلفی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن 53

جدول ‏0‑4. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد سرعت بارگذاری نیروی عمودی در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن………. 54

جدول ‏0‑5. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد سرعت بارگذاری نیروی قدامی- خلفی در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن…. 55

جدول ‏0‑6. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکس­العمل عمودی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن 56

جدول ‏0‑7. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکس­العمل قدامی- خلفی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن………………………………………….. 58

جدول ‏0‑1. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان کل نیروی عمودی در مرحله اتکا در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن….. 59

جدول ‏0‑2. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان کل نیروی قدامی- خلفی در مرحله اتکای دویدن در دو نوع کفش……….. 60

 فهرست اشکال

شکل شماره1-1: کفش آدیداس…………………….. 8

شکل شماره 2 -1: کفش نهرین(آدیبست)……………… 8

شکل شماره 1_2(استخوان درشت‌نی )……………….. 14

شکل شماره 2_2(نمای فوقانی درشت‌نی)…………….. 15

شکل (3-2) مراحل دویدن ………………………. 20

شکل شماره(4_2) : نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در سه نوع الگوی دویدن  22

شکل شماره(5_2) توضیح شکل…………………….. 24

شکل شماره(6_2):کفش نهرین مدل آدیبست…………… 24

شکل 1_3: محیط آزمایشگاه و نحوه استقرار تجهیزات آزمایشگاهی    44

شکل 2_3: دستگاه صفحه نیروسنج…………………. 45

شکل شماره 3_3: دو نوع کفش آدیداس (ب) و نهرین (الف) مورداستفاده در پژوهش……………………………………… 46

دانلود مقایسه تأثیر کفش های آدیداس و نهرین بر برخی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت نی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا