تحقیق و پروژه

دانلود بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین 2021

دانلود بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین 2021

دانلود بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین 2021

لینک دانلود محصول

دانلود بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین 2021

بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین

 

هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یك واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات كلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

چكیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

تاریخچة تاسیس و حدود فعالیت بانك كارآفرین…………………………………………………………….. 53

عناوین حسابهای دفتر كل……………………………………………………………………………………………………… 54

مبنای تهیه و اهم رویه های حسابداری بانك كارآفرین………………………………………………… 58

تصویب صورت های مالی…………………………………………………………………………… 71

گزارش بازرسی قانونی به مجمع عمومی سهامداران محترم…………………………… 74

گزارش حسابرسان بهمجمع عادی سالانه صاحبان سهام محترم…………………….. 76

خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 92

منابع و مآخذ………………………………………………………………………….. 94

 

دانلود بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا