تحقیق و پروژه

دانلود بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت 2021

دانلود بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت 2021

دانلود بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت 2021

لینک دانلود محصول

دانلود بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت 2021

رسانه های مكتوب مانند كتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آنها رو به افزایش نهاده است . این رسانه ها ابتدا در جهان اسلام با كیفیت هر چه بیشتر و بهتر ظهور كرد ولی متاسفانه باگذشت زمان از كیفیت آنها كاسته شده است ولی همین رسانه ها در جهان غرب و اروپا از غنای علمی برخوردار است كه نشأت گرفته از كتب معتبر در اسلام است.

با پیشرفت علم و تكنولوژی ، رسانه ها نیز گسترش یافته و از كیفیت زیادی برخوردار شده است. بعد از رسانه ها ی مكتوب ، در طول یكی دو قرن گذشته رسانه های جدیدی همچون تلفن و ضبط صوت و گرامافون و برخی رسانه های آموزشی دیگر همچون اسلاید پا به عرصه ی وجود نهاده است.

بعد از رسانه های فوق رسانه هایی همچون تلویزیون و رادیو و سینما ابتدا در جهان غرب و اروپا به وجود آمد كه امروزدر طول نزدیك به یك قرن در سراسر دنیا ، این رسانه ها بعنوان مهمترین رسانه و مهمترین رسانه در تعلیم و تربیت مطرح بوده و هستند.

علم و صنعت همچنان در حال پیشرفت است كه همراه آن دستاورد های مهمی در ظهور برخی دیگر از رسانه بوجود آورده است كه می توان به ظهور اینترنت و ماهواره و كامپیوتر و نقش و كاربرد بسیار مهم آن دردنیای امروز اشاره نمود.

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات

چكیده.2

مقدمه 3

1-1بیان مسئله……………………………………………………….. ..4

1-2اهمیت پژوهش………………..……………………………………….5

1-3اهداف پژوهش. ………………………………………………………..6

1-4سوالات پژوهش………………………………………………………. 8

1-5تعریف مفاهیم……………………………………………………………8

1-6تعریف رسانه هاو انواع رسانه ها. ………………………………………….9

1-7مقایسه رسانه های ارتباط جمعی بایکدیگر در ارتباط با مخاطبان ……………….10

1-8تعاریف مختلف ازرسانه های آموزشی توسط دانشمندان………………………. 10

1-9رسانه های ارتباط جمعی وجامعه…………………………………………..11

1-10رسانه های ارتباط جمعی و قشر بندی اجتماعی و توسعه فرهنگی………………12

1-11توزیع رسانه های ارتباط جمعی در جهان…………………………………..14

1-12رسانه های ارتباط جمعی…………………………………………………15.

1-13انواع رسانه های ارتباط جمعی به روش دیگر………………………………..15

1-14ارتباط جمعی یا عمومی…………………………………………………..15

فصل دوم:

2-1تاریخچه رسانه ها……………………………………………………….18

2-2پیدایش سینما،رادیو و تلویزیون………………………………………….20

2-3تاریخچه پیدایش روزنامه ها………………………………………………………27

2-4سینما ،پیدایی و نظور آن………………………………………………………….34

2-5تئاتر و مخاطبان…………………………………………………………………..37

2-6تئاتر در شرق……………………………………………………………………..38

2-7تئاتر در قبل از اسلام………………………………………………………………39

2-8تئاتر پس از اسلام………………………………………………………………….40

2-9پژوهش در ارتباطات……………………………………………………………45

2-10صدا و سیما و تعلیم و تربیت……………………………………………………57

2-11نقش رسانه های ملی در کشور های همسایه ایران……………………………..59

2-12نقش رسانه های غرب در تعلیم و تربیت………………………………………..61

2-13نقش رسانه های ملی در جهان…………………………………………………..64

2-14خلاصه ای از رسانه های آموزشی در ایران و جهان……………………………65

2-15تئوریهای وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها……………………………………….66

2-16مکتب مارکسیسم کلاسیک………………………………………………………..67

2-17نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها…………………………………………………67

2-18مطالعات فرهنگی توده……………………………………………………………68

2-19مکتب فرانکفورت………………………………………………………………..69

2-20نظریه های مربوط به مخاطبان رسانه ها:نظریه ی استحکام………………………69

2-21نظریه ی دو مرحله ای رسانه ها…………………………………………………70

2-22نظریه ی تزریقی رسانه ها…………………………………………………………..70

2-23نظریه ی برجسته سازی رسانه ها……………………………………………………70

2-24نظریه ی نیاز جویی رسانه ها……………………………………………………….70

2-25نظریه ی وابستگی مخاطبان…………………………………………………………. 71

2-26نظریه ی موزاییکی رسانه ها…………………………………………………………..71

2-27نظریه ی سیستمی……………………………………………………………………..71

2-28دیدگاههای پیشگامان رسانه ها……………………………………………………….. 74

2-29دیدگاه دیویدرایز من……………………………………………………………………75

2-30دیدگاه مارشال مک لوهان…………………………………………………………….76

2-31وظایف رسانه ها……………………………………………………………………..76

2-32نقش تفریحی رسانه ها……………………………………………………………….77

2-33نقش های خبری رسانه ها……………………………………………………………77

2-34نقش های همگن سازی رسانه ها…………………………………………………….78

2-35نقش آگاه سازی رسانه ها……………………………………………………………. 78

2-36نقش تعلق اجتماعی رسانه ها……………………………………………………………….78

2-37دیدگاه های افراطی رسانه ها………………………………………………………….79

فصل سوم : روش تحقیق

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1تلویزیون……………………………………………………………………………….84

4-2یونسکو و رادیو و تلویزیون…………………………………………………………..85

4-3نقش رادیو و تلویزیون در آموزش…………………………………………………….86

4-4تاثیر تلویزیون بر خانواده ……………………………………………………………….87

4-5استفاده از تلویزیون در آموزش و پرورش……………………………………………..88

4-6نقش آموزشی تلویزیون…………………………………………………………………..89

4-7تحقیق یک ایرانی درباره رادیو و تلویزیون و نقش تربیتی آن ها……………………….91

4-8اینترنت(ویژگی ها ، کارکردها،مزایا)……………………………………………………..92

4-9معایب اینترنت……………………………………………………………………………..94

4-10موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در شبکه اینترنت………………………………..94

4-11نقش اینترنت در تعلیم و تربیت…………………………………………………………..95

4-12نقش اینترنت در دنیای نوجوانان……………………………………………………………98

4-13نقش تلفن همراه در تعلیم و تربیت……………………………………………………..101

4-14تلفن همراه در مدارس ایران……………………………………………………………..101

4-15فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و

پرورش……………………………………………………………………………………103

4-16یادگیری از طریق تلفن همراه…………………………………………………………..106

4-17رویکرد های یادگیری مبتنی بر تلفن همراه…………………………………………..107

4-18منظور از یادگیری تلفن همراه چیست؟……………………………………………….108

4-19از تلفن همراه چه چیزی میتوانیم یاد بگیریم؟…………………………………………108

4-20برخی مزیت ها و محدودیت ها ی یادگیری تلفن همراه………………………………109

4-21نتیجه گیری دربا ره تلفن همراه……………………………………………………109

4-22ماهواره چیست؟……………………………………………………………………111

4-23نحوه کار ماهواره ارتباطی……………………………………………………………111

4-24تاریخچه ، مزایا و معایب ماهواره………………………………………………………114

4-25موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره………………………….115

4-26آموزش از طریق ماهواره و تجربه های جهانی………………………………………118

4-27توانایی کاربردآموزش از طریق ماهواره در کشور چین……………………………119

4-28سینما و تئاتر و نقش تربیتی آن ها…………………………………………………….119

4-29سینما و تلویزیون……………………………………………………………………120

4-30سینما و تلویزیون دو پدیده متمایز…………………………………………………..121

4-31سینما و تلویزیون در برابر یکدیگر(رقابت درونی)…………………………………121

4-32نقش تربیتی سینما……………………………………………………………………122

4-33مذهب و سینما…………………………………………………………………………124

فصل پنجم

5-1نتیجه گیری…………………………………………………………………………..126

5-2 پیشنهادات……………………………………………………………………………129

5-3محدودیت های پژوهش……………………………………………………………….129

5-4 خلاصه………………………………………………………………………………129

5-5منابع و ماخذ……………………………………………………………………………138

چکیده به زبان لاتین………………………………………………………………………141

دانلود بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا