تحقیق و پروژه

دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان 2021

دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان 2021

دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان 2021

لینک دانلود محصول

دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان 2021

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان

مقدمه:
مفهوم هیجانی موضوعی است كه مورد توجه دانشمندان وفلاسفه قدیم بوده است وحتی داروین شواهدی یافت كه در آن همراه با تكامل دستگاه عصبی مركزی ،حالات هیجانی نظیر: ترس ،خشم ولذّت جلوه گر می شود .(اتكسیون 1986؛ترجمه براهنی 1380)
ولی بررسی علمی ودقیق آن به دهه ی گذشته بر می گردد كه ابتدا در سال 1990پیتر سالوی هوش هیجانی را مطرح كرد و آن را به صورت توجه به هیجان ها وكاربرد مناسب آنها در روابط انسانی ،درك احوال خود ودیگران ،خویشتن داری وتسلّط بر خواسته های آن ،همدلی با دیگران واستفاده مثبت از هیجانها در تفكروشناخت مطرح كردند بعد گلمن 1995 هوش هیجانی را به عنوان یكی از مؤلفه های سلامت روان معرفی كردند وبر این باور بود كه برای ارتقاءسلامت روان افراد باید مؤلفه های هوش هیجانی را در افراد پرورش داد. هم چنین اون بار آن نیزبا طرح نظر خود تحت عنوان بهره هیجانی آن را عبارت از قابلیت ها ومهارت هائی می دانند كه بر روی توانایی فرد برای مقابله مؤثر با احتیاجات محیط وفشارهای آن اثر می گذارد بطور خلاصه گفته می شود كه میزان هوش nافراد ،ضامن موفقیت آنها در درازمدت وكل زندگی نمی باشد بلكه ویژگیهای دیگری برای برقراری ارتباطات مناسب انسانی وموفقیت در زندگی لازمست كه هوش هیجانی نامیده شود وطرفداران اصلی روان شناسی انسان گرایانه در این دهه گودون آلبورت ،آبراهام مازلو و كارل راجرز عقیده دارند كه یكی از احتیاجات ضروری وجنسی انسان این است كه نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد هیجان های خود را مستقیماًتجزیه نماید واز نظر هیجانی رشد كند. (هرمان 1992به نقل از سالوی وهمكاران 1958)
در حیطه روان شناسی اندیشمندان بزرگ از طرفی به علّت شناسی دردهای روانی انسان واز طرف دیگر به طرح روش هایی برای بهره مندی انسان از ظرفیت كامل خود در جهت اختلالات رفتاری به خصوص ضعف روانی ووسواس كه توضیحاتی شده كه همه در جای خود مقبول وهریك تكامل بخش ویا حداقل همپوش نظریه های پیشگام شده است .

فهرست مطالب:
فصل اول (كلیات تحقیق)
مقدمه                                       2
بیان مسئله                                  4
اهداف تحقیق                                     5
فرضیه تحقیق                                  7
تعاریف عملیاتی                              7

فصل دوم (پیشینه و ادبیات تحقیق)                  
هوش هیجانی را بشناسیم                           10
چگونه می توان در هوش هیجانی پیشرفت كرد؟             13
مؤلفه های هوش هیجانی                            16
سنجش برای هوش هیجانی                        19
هوش هیجانی EI                                20
اهمیت اندازه گیری هوش هیجانی                        24
تعریف و پیشینه هوش هیجانی                       25
پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی                        27
هوش درون فردی                               30
مؤلفه های اصلی هیجانی و اجتماعی و عوامل تشكیل دهنده آنها       32
مؤلفه ها                                    33
عوامل                                       34

فصل سوم (روش تحقیق)
جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه، روش نمونه گیری           39
ابزار اندازه گیری                               40
روش تحقیق                                   41
روش آماری مربوط به فرضیه                        42

فصل چهارم (یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)               
مقدمه فصل چهارم                                 44
جدول نمرات خام آزمودنی ها از آزمون هوش هیجانی وضعف روانی    45
بررسی رابطه بین وسواس و هوش هیجانی                  47
نمرات خام آزمودنی های از آزمون وسواس در گروه دختران و پسران  48
مقایسه وسواس در بین دختران و پسران                  50
نمرات خام آزمودنی ها از آزمون هوش هیجانی در بین دختران و پسران  51
مقایسه هوش هیجانی در بین دختران و پسران                53

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)                            
بحث و نتیجه گیری                                56
پیشنهادات                                   59
محدودیت های تحقیق                           60
منابع و مآخذ                                    61

دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا