تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی و رهبری تحول در مدیریت تحول 2021

دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی و  رهبری تحول در مدیریت تحول 2021

دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی و رهبری تحول در مدیریت تحول 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی و  رهبری تحول در مدیریت تحول 2021

پاورپوینت مدیریت دولتی و  رهبری تحول در مدیریت تحول

nمدیریت دولتی و مسائل آن
nمهارتهای رهبری
nدو عامل برتر در مهارتهای رهبری
n1-تئوری X  و Y مك گریگور
n2-مبانی اختیار سازمانی و رفتار مورد انتظار
nالگوهای رهبری
nالگوهای رهبری مبتنی بر موقعیت
nالگوی اقتضائی فیدلر
nالگوی راه كار-هدف
nالگوهای رهبری مراوده ای/دگرگون سازی
nوجه تمایز الگوی رهبری دگرگون ساز از رهبری مراوده ای از نظر Bass
nرهبری فره و الهام بخش
nتوجه ویژه به هر انسان سازمانی
nانگیختگی هوشمندانه
nفرآیند رهبری مراوده ای
nالگوهای رهبر/پیروی
nمدیر در نقش كارآفرین
n
nارزشیابی :تبدیل هدفهای سازمان دولتی به مقادیر عددی،کار بسیار مشکلی است واندازه گیری بازده کار بسیار مشکل است. اگر چه ممکن است اهداف سازمان های دولتی درتقابل با یکدیگر قرار گیرند ولی سنجش آن مشکل است .ارزشیابی در سیستم دولتی نمی تواند صرفا با اتکای بازده یا پول صورت گیرد و به راحتی هم نمی توان ارزش اقتصادی و غیر اقتصادی رعایت قوانین و مقررات قانونمندی و… را سنجید .
nشفاف بودن رویه های اداری : جهت گیری اداره سازمان های دولتی بر این است که رویه های اداری شفاف باشد و کارها از حالت محرمانه خارج شوند .این جهت گیری فرصتی برای عموم فراهم می نماید که به بخشنامه ها و حقوق خود آشنا شوند وبرای تأمین این منظور به اسناد مکتوب دسترسی داشته باشند.
n
n
nقوانین و مقررات : دررابطه با همه فرآیند های مدیریت دولتی از جذب  استخدام و اخراج کارکنان گرفته  تا سیستم حقوق ودستمزد ،پاداش و تنبیه رویه های کاری و قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که تعدد و تکثر و ازدیاد این نوع قوانین و مقررات باعث سردرگمی ارباب رجوع ،محدودیت ایجاد نمودن برای مدیران و… که دستیابی اهداف را با سختی مواجه می سازد.

 

ساختارتشکیلاتی:سازمان های دولتی در درون ساختار تشکیلاتی قوی و منسجمی قرار دارندکه ارتباطات وابستگی های متقابل درونی آنها مشخص نموده است برای آنها اهداف و اصول به صورت متمرکز مشخص می شوند.وابستگی سازمان های دولتی به دولت مرکزی و بعد به دولت محلی آنها را وادار می کند که به گونه ای خاص عمل نمایند،به شیوه ای خاص تصمیم گیری کنند .

دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی و رهبری تحول در مدیریت تحول 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا