تحقیق و پروژه

دانلود بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان 2021

دانلود بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان 2021

دانلود بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان 2021

لینک دانلود محصول

دانلود بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان 2021

در این پژوهش که به منظور بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان دانشگاه پیام نور (مذکر و مؤنث) پرداخته شده است. جمعیت آماری کلیه ­ی دانشجویان متأهل (مؤنث و مذکر) دانشگاه پیام نور است که در سال 1391-1390 مشغول به تحصیل بوده ­اند و حجم نمونه ­ی آماری در این پژوهش 250 نفر است که از بین دانشجویان متأهل انتخاب شده­اند.

طرح پژوهش از نوع آزمایشی و گروهی بوده و نمونه­ ی موردنظر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده ­اند

تجزیه و تحلیل داده­ ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام شد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش…. 1

1-1- مقدمه.. 1

2-1- بیان مسئله.. 4

3-1- اهداف پژوهش.. 12

4-1- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 12

5-1- اهداف پژوهش.. 14

6-1- فرضیات پژوهش.. 14

6-1- تعاریف عملیاتی و نظری.. 15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش…. 10

1-2- کیفیت زندگی.. 10

2-2- ارزیابی کیفیت زندگی.. 13

3-2- کیفیت زندگی زناشویی.. 14

4-2- رضایت زناشویی.. 15

5-2- خوشبختی در زندگی زناشویی و سلامت روان.. 17

1-5-2- خوشبختی در زندگی زناشویی و سلامت روان.. 18

6-2- خانواده ـ سلامت روان ـ رضایت زناشویی.. 19

7-2- رضایت روابط زناشویی در ازدواج.. 30

8-2- تعریف تعرض جنسی.. 30

9-2- تعریف عام رضایت.. 31

10-2- تعریف خاص رضایت (تماس جنسی).. 31

11-2- بهداشت روانی یا سلامت روان.. 33

12-2- تعریف سازمان جهانی.. 35

13-2- اهمیت بهداشت روان.. 36

14-2- علل افزایش شیوع بیماری های روانی.. 37

15-2- بیماری های روانی،علل و انواع.. 38

16-2- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی.. 39

17-2- دین باوری و سلامت روان.. 40

18-2- امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا.. 41

19-2- آثار شکرگزاری بر سلامت روان.. 42

20-2- توکل و سلامت روان.. 43

21-2- بهداشت روانی در نظام خانواده.. 44

22-2- بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشد.. 45

23-2- بهداشت روانی در دوره نوجوانی:.. 48

24-2- بهداشت روانی در دوره بزرگسالی.. 51

25-2- بهداشت روانی در دوره پیری.. 52

26-2- تعریف رضایت.. 53

1-27-2- پیدایش رضایت.. 53

2-27-2- ابعاد رضایت.. 55

3-27-2- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.. 56

4-27-2- رضایت از زندگی زناشویی.. 56

5-27-2- عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی.. 57

28-2- ازدواج.. 61

29-2- تشکیل خانواده.. 63

30-2- مهمترین عوامل برای ازدواج های موفق.. 64

1-30-2- سازگاری زناشویی و سلامت روان.. 68

31-2- پیشینه بررسی ارتباطات زناشویی.. 69

32-2- پیشینه پژوهش در ایران.. 72

فصل سوم: روش اجرای پژوهش…. 74

1-3- جامعه آماری پژوهش.. 74

2-3- نمونه پژوهش.. 74

3-3- روش نمونه گیری.. 74

4-3- ابزار پژوهش.. 74

1-4-3- پرسشنامه ی رضایت زناشویی ENRICH.. 74

2-4-3- بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه ENRICH.. 77

3-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH.. 78

4-4-3- پرسشنامه سلامت عمومی (GHO) گلدبرگ.. 79

5-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی.. 83

6-4-3- اعتبار و روایی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ).. 84

5-3- طرح پژوهش.. 86

6-3- روش اجرا.. 86

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده.. 87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. 89

1-4- مقدمه.. 89

2-4- آمار توصیفی.. 90

3-4- آماراستنباطی.. 99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 104

1-5- بحث و نتیجه گیری.. 104

2-5- محدودیتهای پژوهش.. 104

3-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده.. 106

فهرست منابع و مآخذ.. 108

الف) منابع فارسی.. 108

ب) منابع انگلیسی.. 109

ضــمائــم.. 129

الف) پرسشنامه سلامت عمومی GHQ – 28. 129

ب) پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 132

ج) کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 136

د) Spss. 140

Abstract149

 فهرست جداول

جدول 1-3- همبستگیهای بین زیرمقیاسها و مقیاس کلی GHQ 82

جدول 2-3- جدول نمرات برش مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی 83

جدول1-4- فراوانی تحصیلات. 90

جدول2-4- فراوانی مدت ازدواج. 91

جدول3-4- فراوانی سن. 93

جدول4-4- آمارتوصیفی زیرمقیاسهای رضایت زناشویی. 95

جدول5-4- آمارتوصیفی زیرمقیاسهای سلامت عمومی. 97

جدول6-4- آزمون پیرسون. 99

جدول7-4- آزمون پیرسون. 99

جدول8-4- آزمون پیرسون. 100

جدول9-4- آزمون پیرسون. 101

جدول10-4- آزمون پیرسون. 101

جدول11-4- رگرسیون چندگانه متغیرها. 102

 فهرست نمودار

نمودار1-4- تحصیلات. 91

نمودار2-4- مدت ازدواج. 92

نمودار3-4- سن پاسخگویان. 94

نمودار4-4- هیستوگرام رضایت زناشویی. 96

نمودار5-4- هیستوگرام سلامت عمومی. 98

دانلود بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا