تحقیق و پروژه

دانلود مبانی نظری بازار های مالی وطبقه بندی بازار های مالی 2021

دانلود مبانی نظری بازار های مالی وطبقه بندی بازار های مالی 2021

دانلود مبانی نظری بازار های مالی وطبقه بندی بازار های مالی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود مبانی نظری بازار های مالی وطبقه بندی بازار های مالی 2021

مبانی نظری بازار های مالی وطبقه بندی بازار های مالی


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش


1-2 مقدمه
سرمایه¬گذاری یكی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه¬گذاری نیازمند برنامه¬ریزی است. برنامه¬ریزی، امكان بهره¬برداری مناسب از فرصت¬های موجود را فراهم می¬آورد. برای افزایش اثر بخشی برنامه¬ریزی باید توانایی پیش¬بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش¬بینی عنصر كلیدی در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی است.
سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی متكی به پیش-بینی و انتظارات هستند. هم¬چنین توجه به بودجه سالانه شركت، پیش¬بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و كنترل بودجه در گزارش¬های میان دوره¬ای و میزان تحقق پیش¬بینی¬ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد. شاید بتوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش¬بینی سود هر سهم جستجو كرد. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده¬كنندگان از اطلاعات شركت¬ها پیش¬بینی¬های سود ارائه شده توسط آن¬ها در فواصل زمانی معین است.
در مطالعات بال وبراون    ،1968، و فاستر    ،1977، پیرامون محتوای اطلاعاتی سود سالانه و فصلی و واكنش بازار اوراق بهادار به اعلام سود حسابداری، مشخص شد كه شركت¬هایی با اخبار خوب (افزایش غیر منتظره سود) دارای بازده غیر منتظره مثبت و شركت¬هایی با اخبار بد (كاهش غیر منتظره سود) دارای بازده غیر منتظره منفی هستند.
در این فصل بر مبنای چارچوب نظری اشاره شده در فصل گذشته، به مرور ادبیات تحقیق و هم چنین مطالعات انجام گرفته پیرامون موضوع تحقیق در خارج و داخل ایران خواهیم پرداخت.

2 ـ 2 بازار مالی
بازار مالی، بازار رسمی و سازمان یافته¬ای است كه در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی كه با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه (منابع) صورت می¬گیرد. بدیهی است كه در این بازارها اكثریت وام دهندگان را خانوارها و اكثریت متقاضیان وجوه را بنگاه¬های اقتصادی و دولت تشكیل می¬دهند (راعی و تلنگی، 1387، ص6).
بازار مالی، امكانات لازم را برای انتقال پس¬انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی كه فرصت¬های سرمایه¬گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم
می¬كند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در كلیه موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می¬شود، كه در واقع ادعایی است نسبت به در آمدهای آتی دارایی¬های شخصی (حقوقی) كه اوراق بهادار را صادر و منتشر كرده است (شباهنگ، 1375، ص 13).

1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقه¬بندی می¬گردد. بازار مالی بر حسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می¬شود.

1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول
بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی كوتاه مدت می¬باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس¬انداز یا سپرده¬های بانكی، در اختیار واحدهای اقتصادی قرار
می¬گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می¬شود.

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه
بازار سرمایه، بازاری برای دارایی مالی با سر رسید بیش از یك سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می¬گردد و از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه كه دارای فرصت¬های سرمایه¬گذاری مناسب¬تر و نیازمند به تأمین مالی بلند مدت می¬باشند، پس اندازهای افراد به
سرمایه¬گذاری تبدیل می¬گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می¬كند. بازارهای سرمایه به دو بخش اصلی تقسیم¬بندی می¬گردند: بازار اوّلیّه و بازار ثانویّه. در بازارهای اوّلیّه، اوراق بهادار انتشار یافته توسط شركت¬ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی¬های مالی شركت با منابع مالی بلند مدت مبادله و تشكیل سرمایه صورت می¬گیرد. در بازارهای ثانویه، اوراق بهاداری كه در قبل به بازار عرضه شده¬اند، مبادله می¬شوند (عبده تبریزی، 1376،ص 18).

دانلود مبانی نظری بازار های مالی وطبقه بندی بازار های مالی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا