تحقیق و پروژه

دانلود هنر هخامنشیان 2021

دانلود هنر هخامنشیان 2021

دانلود هنر هخامنشیان 2021

لینک دانلود محصول

دانلود هنر هخامنشیان 2021

فهرست مطالب

مقدمه. 4

کشور و سرزمین.. 4

شاهنشاهان هخامنشی.. 6

پادشاهی کورش بزرگ… 8

گسترش کشور و سرزمین.. 8

مرگ کورش بزرگ… 10

ویرانه‌های تخت جمشید. 12

هنر هخامنشیان.. 16

کاشیکاری : 18

فلزکاری: 19

مرصع کاری: 19

تخت جمشید: 19

واژه پارسه، تخت جمشید و پرسپولیس… 20

سنگ بنای نخستین: 21

آرایش نقوش… 22

پلکان ها 23

پلکان های ورودی سکو و دروازه ملل: 23

پلکان‌های کاخ آپادانا : 24

کاخ‌ها و ساختمان‌ها 25

کاخ آپادانا : 25

کاخ تچر : 26

کاخ هَدیش : 26

کاخ ملکه : 27

کاخ صدستون : 27

کاخ شورا : 27

آرامگاه‌های شاهنشاهان.. 27

ساختمان خزانه شاهنشاهی.. 27

کتیبه‌های گلی.. 30

سنگ‌نبشته‌ها 31

سنگ‌نبشته‌های داریوش بزرگ… 31

کتیبه‌های پی‌بنای کاخ آپادانا 32

سنگ‌نبشته‌های خشایارشا 33

کتیبه های غیر هخامنشی.. 35

هخامنشیان (۳۳۰ – ۵۵۰ پیش از زادروز) نام دودمانی پادشاهی در ایران پیش از اسلام است. پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خود را به «هخامنش» می‌رساندند که سرکردهٔ خاندان پاسارگاد از خاندان‌های پارسیان بوده‌است. هخامنشیان نخست پادشاهان بومی پارس و سپس انشان بودند ولی با شکستی که کوروش بزرگ بر ایشتوویگو واپسین پادشاه ماد فرو ساخت و سپس گرفتن لیدیه و بابل، پادشاهی هخامنشیان تبدیل به شاهنشاهی بزرگی شد. از این رو کوروش بزرگ را بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی می‌دانند.

به پادشاهی رسیدن پارسی‌ها و دودمان هخامنشی یکی از رخدادهای برجستهٔ تاریخ باستان است. اینان دولتی ساختند که دنیای باستان را به استثنای دو سوم یونان زیر فرمان خود در آورد. شاهنشاهی هخامنشی را نخستین امپراتوری تاریخ جهان می‌دانند. پذیرش و بردباری دینی از ویژگی‌های امپراتوری هخامنشی به شمار میرفت.

دانلود هنر هخامنشیان 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا