تحقیق و پروژه

دانلود اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران 2021

دانلود اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران 2021

دانلود اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران 2021

لینک دانلود محصول

دانلود اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران 2021

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

 

هدف اصلی مطالعه حاضر ، بررسی اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران است. برای انجام این امر یک مدل VAR تصریح و بر اساس آن توابع عکس ­العمل استخراج  و در آن از داده­های فصلی بین سالهای 1369 تا 1392 استفاده گردید.

نتایج بدست آمده پس از وارد کردن شوکی به اندازه یک واحد به نرخ­های دلار و یورو بر حسب ریال بیانگر این است که اثر اشاعه نرخ ارز در تورم قابل توجه و سریع است. همچنین اثر اشاعه­ای نرخ دلار از نرخ یورو در هر دو شاخص قیمتی مصرف­کننده و تولیدکننده بیشتر است. نتایج نشان دهنده این نکته نیز هستند که اثر اشاعه نرخ ارز (دلار و یورو) در شاخص قیمتی مصرف­کننده از شاخص قیمتی تولیدکننده بیشتر است.

واژه‌های کلیدی: اثر اشاعه­ای ، نرخ ارز ، تورم ، VAR ، توابع عکس ­العمل.

 

فهرست:

فصل اول:کلیات پژوهش… 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- شرح مسئله و بیان سوالهای اصلی پژوهش… 5

1-2-1-فرضیات پژوهش… 5

1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- معرفی مدل. 8

1-5- روش انجام تحقیق.. 9

1-6- اهداف پژوهش… 9

1-7-مفاهیم و تعاریف.. 10

1-7-1-مفاهیم اساسی نرخ ارز 10

1-7-1-1-ارز و بازار ارز 10

1-7-2-شاخص قیمت.. 12

1-7-3-اثر اشاعهای نرخ ارز 14

فصل دوم:ادبیات موضوع و مبانی نظری.. 2

2-1-مقدمه. 16

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی.. 16

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی.. 17

2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران. 19

2-4-1 – عدم وجود نظام ارزی.. 19

2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی.. 20

2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز 21

2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز 21

2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها 23

2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای.. 26

2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی.. 26

2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز 28

2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت.. 31

2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم. 35

2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا 36

2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد  تورم. 37

2-6-4- نظریه روانی  تورم. 39

2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته. 39

2-7-1-مطالعات بین المللی.. 39

فصل سوم: روش شناسی.. 16

3-1-مقدمه: 48

3-2-معرفی مدل خود رگرسیون برداری: 48

3-3-مدلهای خودرگرسیون برداری(VAR) 50

4-3-فرم استاندارد (فرم حل شده) VAR.. 51

5-3- VAR مقید و نامقید. 53

6-3-انتخاب طول وقفهها در مدل VAR.. 53

7-3-شناسایی معادلات VAR.. 54

8-3-تخمین حداکثر درستنمایی.. 57

9-3-آزمون روابط علّی.. 59

10-3-توابع واکنش… 60

11-3-تجزیه واریانس… 61

12-3-مانایی در مدلهای VAR.. 64

13-3-مدلهای VAR بازگشتی.. 66

14-3-مدلهای VAR ساختاری.. 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 48

4-1-مقدمه. 76

4-2-تصریح مدل VAR و بررسی پویائیهای کوتاه مدت.. 76

4-2-1-پویائی کوتاه مدت: 76

4-2-1-2-آزمون ریشه واحد. 76

4-3-توابع عکسالعمل. 79

فصل پنجم: جمع­بندی، خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 76

5-1-مقدمه. 86

5-2-نتیجهگیری.. 86

5-3-پیشنهادات: 88

5-3-1-راهکارهای پیشنهادی.. 89

فهرست منابع و ماخذ. 86

منابع فارسی.. 91

منابع لاتین.. 92

پیوست ها 96

 

دانلود اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا