تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت تفسیر آزمون رورشاخ 2021

دانلود پاورپوینت تفسیر آزمون رورشاخ 2021

دانلود پاورپوینت تفسیر آزمون رورشاخ 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت تفسیر آزمون رورشاخ 2021

پاورپوینت تفسیر آزمون رورشاخ

 

بخشی از متن پاورپوینت :

معنای برخی نمادها

S:در افرادی که واجد منفی گرایی، لجبازی وعصیانگری
F: توجه به واقعیت های اجتماعی
L=ΣF/ΣR: درجه واقعیت گرایی
درصد پاسخ های F، 80-60است
F˂60%تکانشوری
F˃80%: شخصیت های خشک و گاها متحجر
M: گرایش آزمودنی به خلاقیت، تخیل ودرون نگری
تنوع وغنای فرایندهای ذهنی وانعطاف پذیری
M↑:در حملات حاد اسکیزوفرنیا  
ولی در پارانوئید کاهش یافته همچنین در اضطراب و افسردگی واکنشی

هوش و عملکرد در رورشاخ  

آزمون هوش نیست ولی امکانات عقلی محض آزمودنی را اندازهگیری می کند

عملکرد هوش در موقعیت های هیجانی وواقعی زندگی به گفته رورشاخ ازمون هوش مستقل از دانش وتمرین وحافظه.

نشانگان عقب ماندگی ذهنی

R:ضعیف وزمان واکنش طولانی
Wابتدائی
توالی: رها شده
F%50،بیشتر F+های معمولی
Mفقط درلوح 3
C:فقط در کودن برانگیخته
FC.YF درکودن مهربان
درجاماندگی وامتناع

 

فهرست مطالب:

شرح نمادها

رابط پاسخ های M,C

معنای برخی نمادها

نماد ها

تفسیر نمادها-محتوا

تفسیرنمادها

تفسیر نمادها-محتوای حیوان

هوش و عملکرد در رورشاخ  

نشانه های هوش خوب

نشانگان عقب ماندگی ذهنی

دلهره

هیستری

وسواس

هراس

حالات افسردگی

روان گسیختگی(اسکیزوفرنی)

 

دانلود پاورپوینت تفسیر آزمون رورشاخ 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا