تحقیق و پروژه

دانلود گنبدشناسی و بررسی تطبیقی دوره ی رنسانس و بیزانس با گنبد ایرانی 2021

دانلود گنبدشناسی و بررسی تطبیقی دوره ی رنسانس و بیزانس با گنبد ایرانی 2021

دانلود گنبدشناسی و بررسی تطبیقی دوره ی رنسانس و بیزانس با گنبد ایرانی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود گنبدشناسی و بررسی تطبیقی دوره ی رنسانس و بیزانس با گنبد ایرانی 2021

گنبدشناسی و بررسی تطبیقی دوره ی رنسانس و بیزانس با گنبد ایرانی

اگر چه گنبد دارای ارتباطی گریزناپذیر با سایر عناصری است که به عملکرد و شکل بنا معنا می بخشند،اما  خود به تنهایی رمز و رازها و ناگفته هایی را  در بر دارد که به طور مستقل مباحث مختلفی را شامل شده و مفاهیم گوناگونی را تداعی می کند.

    با وجود چنین اشتراکاتی  در کالبد و مفهوم ،گنبد ها در دوره های مختلف از لحاظ فرم و ساختار تفاوت هایی دارند که این تفاوت ها ناشی از تفاوت های فرهنگی ، مذهبی، عقیدتی و تکنولوژی و مصالح روز است.لذا بر آن شدیم تا گونه هایی از آن را در دوره ی رنسانس و بیزانس بررسی کرده و در نهایت یک مقایسه ی تطبیقی با گنبد های ایرانی انجام می دهیم.

    با توجه به اهمیت ذکر شده مطالبی را با روش مطالعاتی و کتابخانه ای جمع آوری کرده و ارائه می دهیم . این مطالب شامل معرفی گنبد ،پیشینه ی تاریخی و مفاهیم نمادین آن ،روند تکامل و در نهایت نمونه های تطبیقی می باشد.

 

چکیده

فهرست

مقدمه

1-فصل اول :تعریف گنبد…………………………………………………………………………………………….1

    1-1  تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………..1

    2- 1تعریف هندسی………………………………………………………………………………………………..1

2-فصل دوم : پیشینه ی گنبد……………………………………………………………………………………..2

3-فصل سوم : نماد شناسی گنبد…………………………………………………………………………………3

4-فصل چهارم :انواع گنبد…………………………………………………………………………………………….4

   1-4 گنبد یک پوسته (خاگی)…………………………………………………………………………………4

   2-4 گنبد دوپوسته پیوسته…………………………………………………………………………………….4

   3-4 گنبد ترکین با باریکه طاق……………………………………………………………………………….5

   4-4 گنبدگسسته رک……………………………………………………………………………………………..5

    5-4 گنبد گسسته با پوشش بیرونی نار………………………………………………………………….6

5- فصل پنجم :گنبد در معماری ایرانی……………………………………………………………………….6

6-فصل ششم : بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………7

    1-6مسجد امام اصفهان،نمونه معماری ایرانی………………………………………………………..7

         1-1-6گنبد نظام الملک………………………………………………………………………………….7

        2-1-6 گنبدتاج الملک……………………………………………………………………………………..8

    2-6گنبد در دوره ی بیزانس…………………………………………………………………………………..8

        1-2-6 معماری روم شرقی(بیزانس)…………………………………………………………………8

        2-2-6 بررسی گنبد ایاصوفیه…………………………………………………………………………..8

            1-2-2-6ساختار گنبد ایاصوفیه………………………………………………………………..9

        3-2-6 کلیسای سان ویتاله……………………………………………………………………………..9

   3-6 گنبد در دوره ی رنسانس……………………………………………………………………………..10

        1-3-6 معماری دوره ی رنسانس………………………………………………………………….10

        2-3-6 کلیسای جامع فلورانس…………………………………………………………………….10

        3- 3-6کلیسای سن پترو………………………………………………………………………………11

   4-6مقایسه ی تطبیقی…………………………………………………………………………………………12

7-فصل هفتم : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..12

منابع

 

دانلود گنبدشناسی و بررسی تطبیقی دوره ی رنسانس و بیزانس با گنبد ایرانی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا