تحقیق و پروژه

دانلود روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی 2021

دانلود روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی 2021

دانلود روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی 2021

روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

از آنجایی كه موضوع مودكان خیابانی و چگونگی ارتباط برقراركردن با آنها یكی از مسائل مهم و معضلات اساسی افرادی است كه با آنها ارتباط دارند. بررسی حاضر، تحلیل اطلاعات جمع آوری شده مربوط به كودكان خیابانی و مددكارانی كه در ارتباط با آنها می باشند است. جامعه آماری این پژوهش 26 نفر از كودكان خیابانی خانه كودك ناصرخسرو. بوده كه بصورت كاملاً تصادفی انتخاب شده اند. این كودكان بعنواذن گروه نمونه انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و توسط سوالاتی خاص مددكاران برتر را از ساتیر مددكاران تمیز داده و پرسشنامه ای در زمینه برقراری ارتباط موثر در اختیار كلیه مددكاران Ngo قرار داده كه پاسخ سوالات كدگذاری شده و برای تجزیه و تحلیل نتایح استفاده شده است.

روش تحقیق توصیفی بوده و از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختار یافته، پرسشنامه باز پاسخ و محقق ساخته شده استفاده شد. مصاحبه انتخاب مددكار برتر شامل 5 سوال و پرسشنامه تكنیكها و مولفه های مهم برقراری ارتباط موثر شامل 9 سوال در سه زمینه برقراری ارتباط روشن، متقاعدسازی، شكستن مقاومت مطرح گردیده است.

این تحقیق در قالب 22 جدول یك بعدی و 23 نمودار همراه پرسشنامه مربوطه ارائه شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد كه مددكاران برتر بیش از سایر مددكاران بعوامل درونی و روحیات كودكان توجه می كنند و تاكید زیادی به نقاط مثبت و قوی در كودكان دارند در صورتی كه سایر مددكاران به عوامل بیرونی و محیطی توجه می كنند و تاكید بیشتری به مشكلات و نقاط ضخف كودكان دارند.

در پایان نكات و پیشنهاداتی از طرف پژوهشگر مطرح گردیده كه شامل برگزاری كلاسهای آموزشی در ایجاد برقراری ارتباط برای مددكاران و تحقیق در این زمینه توسط پژوهشگران دیگر می باشد.

 

فهرست:

فصل اول : مقدمه پژوهش

مقدمه:

برای چه تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

بیان مسئله

هدف تحقیق

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فص دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه:

تعاریف کودکان کار و خیابانی

این کودکان را به چند گروه تقسیم می کنند[1] :

ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی

علل پیدایش کودکان خیابانی[2]

شناخت فراگرد[3] (فرایند)

مدلهای فراگرد ارتباط

هدف از برقرراری ارتباط چیست[4]

مبانی ارتباط اثر بخش

همدلی شامل سه جز می شود :

موانع ارتباطی

دسته پاسخهای  نامطلوب قضاوت :

دسته پاسخ های نامطلوب ارائه راه حل :

مهارت های روابط انسانی

مراحل بهبود ارتباط

محل ارتباط سیستم های ( سازش پذیر ) فرهنگی هستی گرا

پایه های ارتباطی مدل عبارتند از :

مدل ارتباطی گربنر

مدل ارتباطی NLP

مراحلی كه می توان از طریق آن به راپورت و ارتباط موثر دست یافت:[5]

برقراری ارتباط روشن

مراحلی كه از طریق آن می توان افراد را متقاعد كرد:[6]

راههای برخورد با مقاومت:[7]

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه:

مراحل تحقیق

جامعه آماری

نمونه و رشو نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش جمع اوری اطلاعات

روش آماری

فصل چهارم : نتیجه گیری

مقدمه

نمودار شماره (1) گرایش عاطفی

نمودار شماره (2) اطاعت

نمودار شماره (3) نمودار جذابین تعامل، سرگرم كننده و بازی

نمودار شماره (4) جذابیت حضور در كلاس

نمودار شماره (1) گرایش عاطفی

نمودار شماره (5) مددكار برتر

جدول شماره (1) سوال اول در مددكاران برتر

جدول شماره (2) سوال اول در سایر مددكاران

جدول شماره (2) سوال اول در سایر مددكاران

نمودار شماره (8) سوال دوم در مددكاران برتر

جدول شماره (8) سوال پنجم در سایر مددكاران

نمودار شماره (10) مددكار برتر سوال سوم

نمودار شماره (11) مددكار عادی سوال سوم

نتیجه گیری كلی از نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینه برقراری ارتباط روشن با كودك

جدول شماره (5) سوال چهارم در مورد مددكاران برترنمودار شماره (12) سوال چهارم در مددكاران برتر

جدول شماره (6) سوال چهارم در سایر مددكاران

نمودار شماره (12) سوال چهارم در مددكاران برتر

جدول شماره (7) سوال پنجم در مددكاران برتر

نمودار شماره (14) سوال پنجم در مددكاران برتر

جدول شماره (8) سوال پنجم در مددكاران برتر

نمودار شماره (15) سوال پنجم در سایر مددكاران

سایر مددكاران اولویتهای زیر را به ترتیب عنوان كرده اند:

نمودار شماره (16) مددكار برتر سوال ششم

نمودار شماره (17) مددكاری عادی سوال ششم

نتیجه گیری كلی از نتایح بخش دوم پرسشنامه در زمینه متقاعد كردن كودك

نتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینه شكستن مقاومت كودك

جدول شماره (9) سوال هفتم در مددكاران برتر

نمودار شماره (18) سوال هفتم در مددكاران برتر

جدول شماره (10) سوال هفتم در سایر مددكاران

نمودار شماره (19) سوال هفتم در سایر مددكاران

جدول شماره (11) سوال هشتم در مددكاران برتر

نمودار شماره (20) سوال هشتم در مددكاران برتر

جدول شماره (12) سوال هشتم در سایر مددكاران

نمودار شماره (21) سوال هشتم در سایر مددكاران

نمودار شماره (22) مددكار برتر سوال نهم

نمودار شماره (23) مددكار عادی سوال نهم

نتیجه گیری كلی از نتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینه شكستن مقاومت كودك:

فصل پنجم :

بحث

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

دانلود روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا