تحقیق و پروژه

دانلود تاثیر ERP در SCM 2021

دانلود تاثیر ERP در SCM 2021

دانلود تاثیر ERP در SCM 2021

لینک دانلود محصول

دانلود تاثیر ERP در SCM 2021

تاثیر ERP در SCM

 

 1ERP 1

 یک بسته نرم افزاری استاندارد مشتمل بر چندین ماژول مرتبط و یکپارچه است که کلیه فرآیندهای تجاری یک سازمان را اعم از تولید ، منابع انسانی ، مالی ، بازاریابی و فروش و … پشتیبانی می نماید و منجر به به یکپارچگی وظایف  در سازمان می شود.
 : ERP بر روی یک بانک اطلاعاتی مرتبط قرار می گیرد .
: ERP در حالت صنعتی به مجموعه ای از فرآیندهای مرتبط گفته می شود که توسط یک نرم افزار دارای ماژولهای مختلف پشتیبانی می شود و به مدیریت و اتوماسیون قسمتهای مهم سازمان کمک می نماید .
: ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی یک سازمان از لحاظ بانک های اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی محسوب می شود.
: ERP بیشتر به منزله نرم افزاری برای پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان محسوب می شود.

1-1 وظایف اصلی ERP
1- مدیریت منابع انسانی
2-  مدیریت مالی و حسابداری
3-  مدیریت قراردادها
4- مدیریت مواد و انبار
5- مدیریت نگهداری و تعمیرات
6- ورود و پیگیری سفارشها
7- انبارداری
8- ترابری و حمل و نقل
……

2 – 1اجرای ERP در سازمان :

زمان اجرای ERP بین 1 تا 3 سال می باشد که بیشتر صرف استاندارد سازی فرآیندهای سازمان می گردد12-18 ماه زمان پیاده سازی می باشد

 

فهرست مطالب

فصل اول:

1 ERP -………………………………………………………………………………….. 1

1-1 وظایف اصلی ERP……………………………………………………………….. 1

2 – 1اجرای ERPدر سازمان :……………………………………………………….. 1

3-1 اهمیت فرآیندها (شناخت فرآیندها): ………………………………………… 4
4-1 ERP  موفقیت ها و شكست ها :……………………………………………… 5

5-1تعاریف ……………………………………………………………….. 8
6-1ماژولهای استاندارد در:ERP……………………………………………………. 8

7-1مزایای ERP:…………………………………………………………………………. 9

8-1نكات مهم درپیاده سازی ERP:………………………………………………… 9

9-1دلایل استفاده از ERP در سازمانها :………………………………………….. 9

1-9-1یكپارچه سازی اطلاعات مالی:……………………………………………… 10

2-9-41یكپارچه سازی اطلاعات سفارشات:……………………………………. 10

3-9-1استاندارد سازی و سرعت در فرایندهای تولید:………………………… 10

4-9-1كاهش حجم انبارداری:……………………………………………………… 10

5-9-1استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی:……………………………………. 10

10-1كاربردهای : ERP……………………………………………………………….. 11

11-1آینده ERP:………………………………………………………………………… 12

12-1یكپارچگی سیستمهای نرم افزاری :………………………………………….. 12

13-1راه حل یکپارچه سازی جامع:………………………………………………….. 14

14-1نتیجه…………………………………………………………………………………… 14

فصل دوم:

2- SCM…………………………………………………………………………………… 15

 

1-2- مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟ ………………………………………… 15

2-2نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد ؟…………………………….. 16

 3-2 آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی ( ERP) قبل از نرم افزار

 مدیریت زنجیره تامین (SCM) میباشد ؟ ……………………………………………… 18

4-2 هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟……………………………..20        

5-2 چه موانعی بر سر راه نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ؟ ………..21

1-5-2  بدست آوردن اطمینان تامین كنندگان مواد اولیه و شركای تجاری . …………21

2-5-2  مقاومت داخلی در برابر تغییر……………………………………………………. 22

3-5-2  اشتباهات اولیه …………………………………………………………………….. 22

4-5-2آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی ؟ …….23

5-5-2 تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟ …………………………………24

فصل سوم:

ترجمه: نقش ابزار ERP  در تقسیم اطلاعات زنجیره تامین ، همکاری

 و بهینه سازی هزینه……………………………………………………………………….. 26

1-3خلاصه……………………………………………………………….. 26

2-3 مقدمه…………………………………………………………………………………….. 26

3-3ابزار ERP :فرصت ها وموانع (محدودیت های) زنجیره تامین یکپارچه…………..27

4-3 حمایت کمی برای بهینه سازی زنجیره تامین ……………………………………. 30

1-4-3 : روابط سنتی ………………………………………………………………………. 31

2-4-3:شراکت ، JIT  ، همکاری واشتراک سیاست های بهینه…………………… 33

3-4-3 شبکه زنجیره تامین………………………………………………………………… 35

5-3 فاکتور های سازمانی………………………………………………………………….. 37

1-5-3راهکارها و موانع …………………………………………………………………… 38

2-5-3 چارچوب همکاری سطوح مختلف ……………………………………………. 39

6-3 خلاصه و راهنمای جستجو در آینده ………………………………………………. 41

1-6-3چگونه ما می توانیم در شركتها برای تبادل اطلاعات انگیزه ایجاد كنیم  ؟        ……41

2-6-3 انتخاب وجمع آوری اطلاعات در تقسیم بین شرکاء چگونه است ؟…………..42

3-6-3  یکپارچه سازی وبهینه سازی مدل های تجاری چگونه است ؟…………………42

4-6-3 بهترین عملیات در سیستم همکاری چیست ؟………………………………………..42

فصل چهارم :

ترجمه: تأثیر برنامه ریزی منابع شركت بر روی مدیریت زنجیرة تامیننتیجة

 تحقیقات و پژوهش موسسه مطالعاتی اروپایی «دلفی»………………………………………..44

1-4 خلاصه………………………………………………………………………………….. 44

2-4 مقدمه…………………………………………………………………………………….. 45

3-4 مدیریت زنجیرة تامین یا همان سیستمSCM در شبكة اقتصادی:…………………..50

4-4 سیستم های ERP……………………………………………………………………… 54

5-4 روش تحقیق …………………………………………………………………………… 58

1-5-4 طرح تحقیقاتی موسسه دلفی ……………………………………………………. 58

2-5-4 صورت جلسه نهایی تحقیق به روش دلفی ……………………………………. 60

6-4 نتایج تحقیق به روش دلفی ………………………………………………………….. 64

7-4 بحث و گفتگو و تصمیم گیری …………………………………………………….. 66

1-7-4 موقعیت ها و فرصت های SCMبرای ERP…………………………………… 66

1-1-7-4 سفارشات انبوه …………………………………………………………………. 66

2-1-7-4استاندارد سازی………………………………………………………………….. 67

3-1-7-4 فناوری اطلاعات جهانی ……………………………………………………… 68

2-7-4 ضعف های SCM سیستم های ERP کنونی …………………………………. 69

1-2-7-4نقص در توسعه کارایی شرکت ……………………………………………… 70

2-2-7-4 کمبود انعطاف پذیری درسازگاری با تغیرات زنجیره تامین……………. 70

3-2-7-4 فقدان توانایی حمایت از تصمیمات پیشرفته ………………………………. 73

4-2-7-4فقدان ساختار سیستمی باز و زیر سیستم ها(ماژول)……………………….. 75

8-4 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………. 75

مراجع………………………………………………………………………………………….. 77

 

دانلود تاثیر ERP در SCM 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا