تحقیق و پروژه

دانلود حسابداری پیمانهای بلندمدت 2021

دانلود حسابداری پیمانهای بلندمدت 2021

دانلود حسابداری پیمانهای بلندمدت 2021

لینک دانلود محصول

دانلود حسابداری پیمانهای بلندمدت 2021

حسابداری پیمانهای بلندمدت

 

مقدمه
تعاریف
مبالغ دریافتی بابت پیشرفت کار عبارتند از
مراحل اجرای طرح
ارجاع کار به پیمانکار
انعقاد قرارداد
دفاتر پیمانکار
دفاتر کارفرما
تحویل و تجهیز کارگاه
اجرای عملیات اصلی
تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده
تحویل موقت
تهیه صورت وضعیت قطعی
تحویل قطعی
صورتحساب نهایی
روش حسابداری پیمانهای بلندمدت
مخارج قبل از انعقاد پیمان
مخارج اجرای پیمان
مخارج پیمانکار جزء (دست دوم)
مخارج برآوردی تکمیل پیمان
تهیه صورت وضعیت
در مورد بیمه اینگونه پیمانها
درآمد پیمان
نحوه اندازه گیری درصد پیشرفت پیمان
نحوه ارائه در صورتهای مالی
مواد و مصالح پای کار
شناسایی زیان مورد انتظار
ناممکن بودن اندازه گیری ماحصیل پیمان به گونه اتکاپذیر
تجزیه و ترکیب پیمانها
تجزیه پیمان
تغییر برآورد

دانلود حسابداری پیمانهای بلندمدت 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا