تحقیق و پروژه

دانلود فقر فرهنگی و تأثیر آن بر بزهکاری افراد 2021

دانلود فقر فرهنگی و تأثیر آن بر بزهکاری افراد 2021

دانلود فقر فرهنگی و تأثیر آن بر بزهکاری افراد 2021

لینک دانلود محصول

دانلود فقر فرهنگی و تأثیر آن بر بزهکاری افراد 2021

از آنجا كه بشر یك موجود چند بعدی است و برای زندگی باید به رفع نیازهای گوناگونی بپردازد، توان او در یك جامعه تا اندازه‌ای است كه این نیازها برآورده شوند، از این رو فقر به مفهوم جامعی بدل می‌شود كه كل طیف زندگی بشر را دربرمی‌گیرد. احساس فقیر بودن در هر انسانی ممکن است با انسان دیگر متفاوت باشد گاه انسان بدلیل اینکه ثروت كافی در اختیار ندارد و درآمد كافی جهت اداره زندگی خود نمی‌تواند كسب كند احساس فقر میکند،گاه ممكن است فقیر باشد چون به لحاظ فرهنگی بی‌صلاحیت است. یا ممكن است فقیر باشد چون از لحاظ روانی ضعیف است یا اینكه فقیر باشد زیرا قربانی تركیبی از محرومیت‌هاست.

فرهنگ های متفاوت در میان ملل و اقوام، حاصل کار و تلاش کوتاه مدت مردمان آن جوامع نیست، بلکه گذشت روزگار، بستر سازنده اصلی فرهنگ هاست. به عبارتی دیگر، هر ملتی، برحسب عادات و سنن و اتفاقات تاریخی، و به هنگام گذر از تونل زمان در درازای زندگانی اش، دارای فرهنگ ویژه ای می شود که گاه در بعضی نقاط و نکات با دیگران همخوان و همانند و در غالب موارد نیز متفاوت است. متاسفانه چون بخش بزرگ این فرهنگ را عوام می سازند و دانشمندان و فرزانگان و فرهیختگان جوامع درآن سهمی اندک دارند، خرافات و موهومات و خیالپردازی، جای دانش و معلومات را پر می کند و آلودگی هایی به وجود می آید که در طی قرون به باوری محکم تبدیل میشود و پای رفتن جامعه به سوی پیشرفت را از حرکت باز می دارد.

 مقدمه

فقر مقوله‌ای است كه با عمر تاریخ زندگی انسان قرین و در هر برهه از زمان به نحوی با آن برخورد شده است؛ این پدیده كه از دیر باز با انسان بوده، یكی از مسائل اساسی و رایج جوامع را تشكیل می‌دهد. با صنعتی شدن كشورها به نظر می‌آمد كه این معضل نیز برطرف شود، لیكن چنین نشد و در سال‌های اخیر این مساله افكار جوامع بشری و بویژه كشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول كرد.

فقر و نابرابری‌های موجود در هر جامعه‌ای، پیامد‌های خاص خود را دارد و نه‌تنها باعث بروز بحران می‌شود بلكه بر اساس سلسله‌ای از روابط علت و معلولی، زمینه بروز بحران‌هایی از قبیل بحران مهاجرت، حاشیه‌نشینی، بحران آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی از قبیل بحران طلاق، اعتیاد، بزهكاری، فحشا، قتل، خشونت و انواع جرایم دیگر را فراهم می‌آورد.

اندیشمندان و متفكران اجتماعی در تعریف فقر، سخن واحدی ارائه نداده‌اند و از دیدگاه‌های گوناگون به آن نگریسته‌اند ولی بر این اتفاق‌نظر دارند كه فقر فرایندی است كه عوارض گوناگونی را به‌دنبال دارد.

 فهرست

فصل اول کلیات پژوهش

1-1.مقدمه. 2

1-2.بیان مسأله. 2

1-3. سؤالات اصلی تحقیق.. 8

1-4. فرضیات تحقیق.. 8

1-5. روش انجام تحقیق.. 8

1-6. موانع و مشکلات تحقیق.. 9

1-7. ضرورت انجام تحقیق.. 9

1-8. اهداف و انگیزه ی تحقیق.. 9

1-9. پیشینه ی تحقیق.. 9

1-10. سازمان دهی تحقیق.. 10

 فصل دوم:ادبیات تحقیق

مبحث اول :مفاهیم.. 12

2-1. بررسی مفهوم عامل.. 12

2-2.بررسی مفهوم علت… 12

2-3. بررسی مفهوم انگیزه 13

2-4. بررسی مفهوم شرط.. 14

2-5. بررسی مفهوم بزهکاری.. 14

2-5-1. تعریف بزه ،بزهکار و بزهکاری.. 15

2-6. عوامل مؤثر در بزهکاری افراد. 16

2-6-1. عوامل فردی.. 18

2-6-1-1.آثار وراثت در بزهکاری‌.. 18

2-6-2. عوامل روانی.. 20

2-6-3. عوامل اجتماعی.. 20

2-6-3-1. خانواده 20

2-6-3-2. وسایل ارتباط جمعی.. 21

2-6-3-3. مهاجرت… 23

2-7. نظریه تعدد عوامل بزهکاری.. 24

2-7-1. عوامل بزهکاری.. 24

2-7-2. طبقه بندی بزهکاران.. 25

2-8. نقش دین در پیشگیری از بزهکاری.. 27

2-9. بررسی مفهوم فقر. 29

2-9-1. تعریف فقر. 29

2-9-2. علل فقر. 30

2-9-3. فقر از دیدگاه قرآن و کلام معصومین.. 31

2-10. بررسی مفهوم فرهنگ…. 33

2-10-1. تعریف فرهنگ…. 34

2-10-2. خصوصیات فرهنگ…. 35

2-10-3. دلایل نظری توجه به فرهنگ…. 36

2-10-4. بررسی معیارهای تعیین کننده فرهنگ در حوزه های مختلف… 40

2-11. بررسی مفهوم فقر فرهنگی.. 42

2-11-1. تعریف متفاوت فقر فرهنگی.. 43

2-11-2. فقر فرهنگی از دیدگاه قرآن ، احادیث و روایات… 45

مبحث دوم : مبانی جرم شناختی.. 47

2-12. مبانی جرم‌ شناختی.. 47

2-13. نظریه های جرم شناختی.. 51

مبحث سوم : پیشینه. 55

2-14. عوامل مؤثر بر فرهنگ…. 55

2-14-1. عوامل ذاتی.. 56

2-14-2. عوامل درونی.. 58

2-14-3. عوامل فراملی و جهانی.. 60

2-14-3-1. تبادل فرهنگی.. 60

2-14-3-2. تهاجم فرهنگی.. 63

 فصل سوم : فقر فرهنگی و جرم

مبحث اول : طبقه بندی جرایم.. 66

مبحث دوم : اهمیت و نقش فرهنگ و عوامل فرهنگی در بروز جرایم.. 69

3-1. اهمیت فرهنگ و فرهنگ سازی.. 72

3-2. نقش عوامل فرهنگی در فرهنگ سازی جامعه. 77

3-3. نقش ضعف فرهنگ در ارتکاب طبقات جرایم.. 81

3-4. پوشش و حجاب… 83

3-5. اخلاق.. 85

3-6. مطبوعات… 88

3-7. فساد و فحشا 89

3-8 . جرایم علیه اشخاص…. 90

3-8-1. اعتیاد. 90

3-8-2 . اسلام و عوامل اعتیاد. 92

3-8-3. رشد تعداد ضرب وشتم وقتل.. 93

3-9. فرهنگ حاشیه نشینی.. 96

مبحث سوم : جنسیت و ارتکاب جرم. 98

3-10. تبیین‌های فرهنگی و اجتماعی.. 98

3-11. زن و ارتکاب جرم. 100

 فصل چهارم : راه های مقابله با فقر فرهنگی

4-1.مقدمه. 103

مبحث اول : وظایف مسؤولین درمبارزه با فقر فرهنگی.. 106

4-2. شیوه های پیامبر برای ایجاد دگرگونی فرهنگی.. 106

4-3. راهکارهایی برای مبارزه با فقر فرهنگی.. 108

مبحث دوم : وظایف مردم در مقابله با فقر فرهنگی.. 112

4-4. نتیجه. 115

4-5. پیشنهادات… 116

فهرست منابع.. 119

دانلود فقر فرهنگی و تأثیر آن بر بزهکاری افراد 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا