تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت کارگاه جامع خانواده از تشخيص تا تجويز 2021

دانلود پاورپوینت کارگاه جامع خانواده از تشخيص تا تجويز 2021

دانلود پاورپوینت کارگاه جامع خانواده از تشخيص تا تجويز 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت کارگاه جامع خانواده از تشخيص تا تجويز 2021

پاورپوینت کارگاه جامع خانواده از تشخيص تا تجويز

 

بخشی از متن پاورپوینت :

نظريه‌ي تضاد

تضاد بخشي از هر ارتباط است كه روابط خانوادگي را نيز دربر مي‌گيرد. اسپري بر طبقه‌بندي عوامل و مولفه‌هاي ايجاد‌كننده‌ي تضاد در خانواده تاكيد دارد و از اين طريق امكانات اوليه را براي پژوهشگران در زمينه‌ي مطالعات خانواده فراهم مي‌سازد.

مفاهيم اوليه در نظريه‌ي تضاد

رقابت: اسپري(1979) تضاد را به عنوان وضعيتي تعريف مي‌كند كه وابستگي بين‌فردي منفي بين عناصر سيستم اجتماعي وجود داشته باشد.
تضاد: تضاد رويارويي مستقيم ميان افراد و گروه‌ها بر سر منابع كمياب است.
مديريت تضاد: مديريت تضاد به معناي پرداختن به تضاد براي حفظ حيات در شرايط رقابتي است.
رفع تضاد: رفع تضاد به دو حالت “پايان يافتن تضاد” و به “فرايند خاتمه يافتن تضاد” اشاره دارد.
توافق: توافق به وضعيتي با ثبات اشاره دارد كه جامعه، گروه‌ها و يا خانواده به تشريك‌مساعي در مورد مسائل مي‌پردازند.
گفتمان و معامله: به‌ باور اسپري (1979) اغلب تضادها در ابتدا بر گفتمان و معامله متمركزاست و كمتر بر مشاجره و دعوا مبتني است.  
قدرت: قدرت به موضوع توانايي در كنترل جريان و مسير فعاليت ديگران اشاره دارد
قاطعيت و پرخاشگري: قاطعيت به رفتاري اشاره دارد كه طي آن فرد از حقوق خود و موقعيت خود دفاع مي‌كند و حق ديگران را نيز محترم مي‌شمرد.

نظريه‌ي استرس

عامل ايجادكننده‌ي استرس دروني و يا بيروني است.
عامل استرس‌زا بر يكي از اعضاي خانواده متمركز است و يا همه‌ي اعضاي خانواده
عامل استرس‌زا ناگهاني و يا به‌تدريج بروز پيدا كرده است.
شدت عامل استرس‌زا  
ميزان قابل انتظار بودن رويداد استرس‌زا
طول مدت صرف شده براي سازگاري و انطباق خانواده با شرايط استرس‌زا
طبيعي‌بودن و يا تصنعي‌بودن رويداد استرس‌زا
ادراك و برآورد خانواده درباره‌ي توان حل مسئله و حل شرايط بحراني …

 

فهرست مطالب:

روند کار در کارگاه

Theory

مفاهيم اوليه در نظريه‌ي ساختاري-كنش نگر

زمينه‌هاي تحقيقاتي در نظريه‌ي ساختاري-كنش‌نگر

زنان شاغل

منظور از تحول چیست؟

مفروضات اوليه در نظريه‌ي تحولي خانواده

تئوري مبادله‌اي خانواده

مفاهيم اوليه در نظريه مبادله‌اي خانواده

تئوري مبادله‌اي خانواده

نظريه‌ي تضاد

مفاهيم اوليه در نظريه‌ي تضاد

نظريه‌ي استرس

هشت ملاك براي تبين عوامل استرس‌زا در خانواده

مفاهيم اوليه در نظريه‌ي استرس خانواده

رويدادهاي معمول و يا بهنجار

منابع

بحران

زمينه‌ي پژوهش‌ها در نظريه‌ي استرس خانواده

مشكلات زناشويي در نظريه‌ي استرس

نظريه‌ي سيستمي خانواده

مفروضات اصلي در نظريه‌ي سيستمي خانواده

دانلود پاورپوینت کارگاه جامع خانواده از تشخيص تا تجويز 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا