تحقیق و پروژه

دانلود گزارش كارآموزی در شركت نساجی و فرش نگین قطب راوند 2021

دانلود گزارش كارآموزی در شركت نساجی و فرش نگین قطب راوند 2021

دانلود گزارش كارآموزی در شركت نساجی و فرش نگین قطب راوند 2021

لینک دانلود محصول

دانلود گزارش كارآموزی در شركت نساجی و فرش نگین قطب راوند 2021

شرح مختصر:

نحوه ی اپراتوری دستگاه

دستگاه توبریکر:جهت بکار بردن الیافت مصنوعی در سیستم ریسندگی مورد نظر الیافت با طول نامحدود با توجه به سیستم ریسندگی به طول کوتاه مدت و مناسب تبدیل گردید مهمترین روش کوتاه کردن طول الیافت و کشش و برش میباشدمهمترین کار دستگاه تبدیلtow به tops می باشد.

دستگاه پاساژ جدید- ری بریکر:

مخلوط کردن:با توجه به اینکه حدود 24 فتیله به دستگاه تغذیه می شود به نحوی الیاف با هم مخلوط می شوند ضمناً چون الیاف ورودی به صورت با بخار و بدون بخار می باشد بنابراین عمل مخلوط کردن به نحو احسن انجام می گیرد. معمولاً الیافی که در طرف بیرون دستگاه قرار دارند بدون بخار باید باشند

موازی کردن الیاف:با توجه به کششی که به الیاف وارد می شود و الیاف شانه می خورند موازات یکدیگر قرار می گیرند.با توجه به فواصلی که در بین غلتک های کششی قرار دارد اگر الیافی طول آن ها برش خورده از حد معمولی دارای طول بیشتر هستند در اینجا کوتاهتر می شوند

فهرست مطالب

پیشگفتار. 6

میزان رضایت دانشجو از این دوره. 6

فصل اول. 9

مقدمه. 9

گزارش كارآموزی در شركت نگین فرش . 10

خط مشی كیفیت… 10

فصل دوم. 14

معرفی محل كارآموزی.. 14

شركت نساجی و فرش نگین.. 15

اهداف فرش نگین.. 15

چشم انداز فرش نگین.. 16

چارت سازمانی شركت نگین فرش. 18

منشور اخلاقی.. 19

فصل سوم. 20

فعالیت های انجام شده توسط كارآموز20

نحوه ی اپراتوری دستگاه. 21

فینیشر Finisher. 21

رینگ Ring. 22

اتوکنر:. 22

بهره وری نیروی کار و مکانیزه های افزایش آن ها:. 23

عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار:. 23

کنترل کیفیت جامع.. 27

بررسی تقسیم کار:. 29

تعریف جدول تقسیم کار :. 30

ایجاد خطرات جانی برای کارکنان.. 35

پایین آمدن کیفیت محصولات ساخته شده. 35

طراحی محل کار از نظر ارگودرفر. 35

کار کردن به صورت ایستاده یا نشسته. 35

طراحی محل کار از دیدگاه فیزیولوژی:. 36

محدوده بحث:. 39

نکات مرتبط با بکارگیری نیروی انسانی:. 41

اهداف اجرایی سیستم پیشنهادها43

فصل چهارم. 46

جمع بندی و ارائه پیشنهادات.. 46

نقاط قوت و ضعف،نتیجه گیری و پیشنهادات.. 47

نقاط ضعف شركت نگین فرش. 47

نقاط مثبت… 47

پیشنهادات.. 48

نتیجه گیری:. 49

دانلود گزارش كارآموزی در شركت نساجی و فرش نگین قطب راوند 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا