تحقیق و پروژه

دانلود جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی متون نظم (بخش اول) 2021

دانلود جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی  متون نظم (بخش اول) 2021

دانلود جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی متون نظم (بخش اول) 2021

لینک دانلود محصول

دانلود جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی  متون نظم (بخش اول) 2021

توضیحات محصول :مجموعه کامل تست (زبان و ادبیات فارسی) رشته زبان و ادبیات فارسی  با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها 

 

 

فهرست مطالب   

 

بخش اول:بوستان سعدی

 

ابیات دشوار…………………………………………………………………………….. ….10

 

نکته ها و واژهها ……………………………………………………………………………………………..62

 

بخش دوم: غزلیات حافظ

 

ابیات دشوار……………………………………………………………………………….. ….69

 

واژهها و نکته ها ……………………………………………………………………………………………..94

 

بخش سوم: حد یقه الحقیقه سنایی

 

ابیات دشوار…………………………………………………………………………… .. 104

 

نکته ها و واژهها ………………………………………………………………………………………………. 138

 

بخش چهارم: قصا یدانوری

 

ابیات دشوار……………………………………………………………………………. .. 147

 

واژهها و نکته ها …………………………………………………………………………………………… 174

 

بخش پنچم : منطق الطیرعطّار

 

ابیات دشوار……………………………………………………………………………… .. 181

 

نکته ها و واژهها ……………………………………………………………………………. 214

 

بخش ششم : قصاید ناصرخسرو

 

ابیات دشوار………………………………………………………………………………. .. 227

 

 

 

در این ورطه کشتی فروشد هزار که پیدا نشد تختهای بر کنار 
ورطه: گل، بیابان بیراه، کار دشوار و مهلکه/ که: بدانگونه که 
چه شبها نشستم دراین سیر، گُم که دهشت گرفت آستینم که قُم 
قُم: برپای خیز
نه ادراك در کنه ذاتش رسد نه فکرت به غور صفاتش رسد 
غور: فروشدن و تأمل کردن 
توان در بلاغت به سحبان رسید نه در کنه بیچون سبحان رسید 
بلاغت: رسایی و شیوایی سخن و در اصطلاح ادب، مناسب بودن کلام است با مقتضای مقام به شرط فصاحت (روانی) آن/ 
سحبان: سحبان بن زفر وائلی، معروف به سحبان وائل، خطیب مشهور عرب در قرن اول هجری قمری که در فصاحت
ضرب المثل بود . 
که خاصان در این ره فرس راندهاند به لااُحصی از تگ فرو ماندهاند 
لااحصی : اشاره به حدیث: لااحصی ثناء علیک انت کما اَثنیت کعلی نفس . 
وگر سالکی محرم راز گشت ببندند بر وی درِ شتبازگ 
بیت، ناظرست به حدیث «م رَن ع ف االلهَ کلَّ ل هسانُ ». 
یکی باز را دیده بردوخته است یکی دیدهها باز و پر سوخته است 
،مفهوم بیت آن است که در راه شناخت حق، برخی جویندگان چون بازی تیزبیناند که چشمشان را بسته باشند؛ یعنی از
درك حقیقت عاجزند؛ گروهی دیگر چشم گشودهاند، اما بالوپرسوخته و ازپرواز بازمانده؛ یعنی درآتش عشق افتاده و
حیرت . زدهاند 
بمردم در این موج دریای خون کز او کس نبرده است کشتی برون 
در این بیت، یراه دشوار و ب بازگشت شناخت حق به غرقابی از خون تشبیه شده است و عقل و ادراك آدمی به کشتی. 
مگر بویی از عشق مستت کند طلبک اار عهد لستت کند 
مگر: در ،این بیت یعنی «باشد که» 
دگر مرکب عقل را پویه نیست عنانش بگیرد تحیر که بیست 
پویه: از ریشۀ پوییدن بهمعنی هرفتن نه ب شتاب و نه نرم/ بیست : مخفف بایست. 
در این بحر جز مرد داعی نرفت گم آن شد که دنبال راعی نرفت 
داعی: دعوت کننده به راه راست و بهسوی حق/ راعی: چرانندة گله، نگهبان و سرپرست قوم. دراینجا مقصود از داعی و. ..
نوع فایل:PDF

 

12.8mb   سایز:

 

247 تعداد صفحه:

دانلود جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی متون نظم (بخش اول) 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا