تحقیق و پروژه

دانلود جانشینهای مجازات حبس 2021

دانلود جانشینهای مجازات حبس 2021

دانلود جانشینهای مجازات حبس 2021

لینک دانلود محصول

دانلود جانشینهای مجازات حبس 2021

جانشینهای مجازات حبس

فهرست محتوا


همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شكل واكنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای كیفرهای اصلاح كننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای كیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سركوبی مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی كیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار كننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یكی از مهمترین مجازاتهای كیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پیامدهایی دارد كه با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینكه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط كمكی به بازپروری شخصیت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است كه باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی كه به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است كه توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه یكی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ كه نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه این امر نه تنها، نتیجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده كه به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم كه مفصلاً در این باره بحث خواهیم كرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                                            1

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها                                                                3  

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین                                            5

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان                                                           8

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات                                                                     9

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان                           13

فصل ششم :  راهكارهای تحدید مجازات زندان                                             14

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین                     16

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین                              18

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین                                           26

باب اول : مواد عمومی                                                                                    26

باب دوم : مجازاتهای اجتماعی                                                             29

بخش نخست : دورة مراقبت                                                  29

بخش دوم : خدمات عمومی                                                   31

بخش سوم : جزای نقدی روزانه                                             33

بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی                            35

باب سوم: مواد متفرقه                                                                      38

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر كشورها و ایران               40

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه                                                     42

نتیجه گیری                                                                                                     83

منابع و مآخذ                                                                                                   87

دانلود جانشینهای مجازات حبس 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا